Dzierżawa nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: miejscowość Pięczkowo, działka nr 699

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 08 maja 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Pięczkowo

Oznaczenie nieruchomości  Miejscowość Pięczkowo
Działka nr 699
KW 3884 
Powierzchnia wydzierżawiana 

1,00 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) działka nr 699 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako wody powierzchniowe, rowy (WS) oraz tereny roli (R).
Całkowity obszar działki 3,3323 ha. 
Opis nieruchomości  Działkę stanowią tereny roli. 
Forma zbycia   Dzierżawa na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 
Termin zagospodarowania nieruchomości  3 lata 
Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy  450,00 zł. rocznie 
Termin wnoszenia opłat  Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy 


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 09.05.2019 r. do 30.05.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy     
/-/ Andrzej Janicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: miejscowość Wiosna, obręb Miąskowo, działka nr 46

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 08 maja 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Krzykosy na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

Oznaczenie nieruchomości  miejscowość Wiosna, obręb Miąskowo
działka nr 46
PO1D/00023285/0 
Powierzchnia  24,0420 ha całkowity obszar działki
20,7800 ha obszar przeznaczony do dzierżawy 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr III/27/20018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r., poz. 2759) działka nr 46 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako teren produkcji energii elektrycznej (symb. graf. EF) oraz tereny lasów (symb.graf. ZL). 
Opis nieruchomości  Większość terenu działki stanowią użytki zielone, otoczona lasami. W pobliżu pojedyncza zabudowa zagrodowa. Dojazd do działki drogą o nawierzchni ziemnej. 
Oznaczenie nieruchomości   Powierzchnia wykazana do dzierżawy  Termin zagospodarowania nieruchomości  Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego Termin wnoszenia opłat  Okres trwania umowy dzierżawy 
część dz. 46  4,0900 ha  5 lat 

2 450,00 zł.
rocznie 

Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy  Dzierżawa na czas oznaczony – 5 lat w trybie przetargowym 
część dz. 46  4,2500 ha  5 lat 

2 550,00 zł.
rocznie 

Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy  Dzierżawa na czas oznaczony – 5 lat w trybie przetargowym 
część dz. 46  2,2000 ha  5 lat 

1 320,00 zł.
rocznie 

Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy  Dzierżawa na czas oznaczony – 5 lat w trybie przetargowym 
część dz. 46  5,4500 ha  5 lat  3 270,00 zł.
rocznie 
Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy  Dzierżawa na czas oznaczony – 5 lat w trybie przetargowym 
część dz. 46  4,7900 ha  5 lat  2 900,00 zł.
rocznie 
Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy  Dzierżawa na czas oznaczony – 5 lat w trybie przetargowym 


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 09.05.2019 r. do 30.05.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy     
/-/ Andrzej Janicki