Gospodarka odpadami komunalnymi

 
 Akty prawa miejscowego:
Wnioski:
Portable Document Format Deklaracja [pdf]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzykosy I - VI >>>

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi:

Portable Document Format za rok 2018 [pdf]
Portable Document Format za rok 2017 [pdf]
Portable Document Format za rok 2016 [pdf] 
Portable Document Format za rok 2015 [pdf]
Portable Document Format za rok 2014 [pdf]
Portable Document Format za rok 2013 [pdf]

 

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi:

Zgodnie z §4 punkt 4 i 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy podaje się do wiadomości mieszkańców, że

  • baterie gromadzone selektywnie należy oddawać w punktach zbiórki (do specjalnych, oznakowanych kartonów) na terenie szkół w Krzykosach, w Pięczkowie, w Sulęcinie, w Sulęcinku i w Murzynowie Leśnym oraz na terenie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37

  • zużyte opony pochodzące z gospodarstwa domowego odbierane będą w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dostarczonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys ze Swarzędza.

  • niewykorzystane lub przeterminowane nawozy, środki ochrony roślin i opakowania po nich należy oddawać w punkcie zakupu ww. artykułów
    Folie rolnicze odbiera Firma Jopek-Recykling z Dobrzycy - po uprzednim zgłoszeniu (tel. 667 429 619)

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest odbierany przez firmę PUK Artur Zys dwa razy w roku, w terminach odbioru odpadów gabarytowych (po uprzednim zgłoszeniu)

  • odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmuje firma PPUH Mirosława Pinecka, Bronisław 2, gm. Krzykosy

 

Informacja o podmiotach odbierajacych odpady komunalne z terenu gminy

Na terenie Gminy Krzykosy odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbiera firma:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, Pławce 5a, 63-000 Środa Wielkopolska
  • Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin
Gmina osiągała wymagane ustawą poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.