WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Odpady komunalne

Odpady komunalne

 Akty prawa miejscowego:
Portable Document Format Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pdf]
Portable Document Format Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji [pdf]
Portable Document Format Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Krzykosy [pdf]
Portable Document Format Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy [pdf]


Wnioski:
Portable Document Format Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych [pdf]

 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzykosy >>>


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi:

Portable Document Format za rok 2020 [898 KB]
Portable Document Format za rok 2019 [pdf]
Portable Document Format za rok 2018 [pdf]
Portable Document Format za rok 2017 [pdf]
Portable Document Format za rok 2016 [pdf] 
Portable Document Format za rok 2015 [pdf]
Portable Document Format za rok 2014 [pdf]
Portable Document Format za rok 2013 [pdf]

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi:

Zgodnie z §4 punkt 4 i 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy podaje się do wiadomości mieszkańców, że

  • baterie gromadzone selektywnie należy oddawać w punktach zbiórki (do specjalnych, oznakowanych kartonów) na terenie szkół w Krzykosach, w Pięczkowie, w Sulęcinie, w Sulęcinku i w Murzynowie Leśnym oraz na terenie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37
  • zużyte opony pochodzące z gospodarstwa domowego odbierane będą w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dostarczonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys ze Swarzędza.
  • niewykorzystane lub przeterminowane nawozy, środki ochrony roślin i opakowania po nich należy oddawać w punkcie zakupu ww. artykułów
    Folie rolnicze odbiera Firma Jopek-Recykling z Dobrzycy - po uprzednim zgłoszeniu (tel. 667 429 619)
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest odbierany przez firmę PUK Artur Zys dwa razy w roku, w terminach odbioru odpadów gabarytowych (po uprzednim zgłoszeniu)
  • odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmuje firma PPUH Mirosława Pinecka, Bronisław 2, gm. Krzykosy

Informacja o podmiotach odbierajacych odpady komunalne z terenu gminy

Na terenie Gminy Krzykosy odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbiera firma:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, Pławce 5a, 63-000 Środa Wielkopolska
  • Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin

Gmina osiągała wymagane ustawą poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.