Informacje i ogłoszenia

UWAGA! HPAI - Informacja dla hodowców drobiu

Plakat: Uwaga HPAI

UWAGA: Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego lub ewentualnie na rachunek Gminy Krzykosy nr 94 9085 0002 0010 0100 1313 0036.

Opłaty należy dokonać bez wezwania co miesiąc w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

W 2020 r. obowiąują następujące stawki opłat za śmieci:

 • 20,00 zł od osoby (jeżeli przy nieruchomości znajduje się kompostownik),
 • 22,00 zł od osoby (jeżeli przy nieruchomości nie ma kompostownika).

Mikrorachunek podatkowy

Plakat mikrorachunek podatkowy

XIII (budżetowa) zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy
 


 

 Pieczęć Rady Gminy Krzykosy

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

 

   

20 grudnia 2019 r.

RG.0002.10.2019 Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XIII (budżetowa) zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030:
  a) Przedstawienie projektu uchwały;
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy;
  c) Dyskusja;
  d) Głosowanie projektu uchwały.
 8. Uchwalenie budżetu Gminy Krzykosy na 2020 rok:
  a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;
  c) Przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy;
  d) Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji oraz w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  e) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;
  f) Głosowanie projektu uchwały.
 9. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący       
Rady Gminy           
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Informacja w sprawie wyborów uzupełniających na ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej

INFORMACJA WÓJTA GMNY KRZYKOSY
z dnia 10 grudnia 2019 r.

W związku z brakiem odpowiedniej liczby ławników sądowych Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się o przeprowadzenie przez Radę Gminy Krzykosy wyborów uzupełniających 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej do orzekania w sprawach cywilnych I instancji.

Podstawa prawna:
- art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 t.j.)

I. KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

II. KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

III. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


IV. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 31 stycznia 2020 roku.
Zgłoszenia, które wpłyną po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

V. WYMAGANE DOKUMENTY
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez dalszego biegu.

VI. OPŁATY
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

VII. WZORY DOKUMENTÓW (do pobrania w załączeniu):
Ikona DOC Karta zgłoszenia kandydata na ławnika [doc]
Ikona PDF Formularz zapytania do Krajowego Rejestru Karnego [pdf]
Ikona DOC Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe [doc]
Ikona DOC Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została ograniczona ani zawieszona [doc]
Ikona DOC Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika [doc]

VIII. GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY?
Wzory dokumentów dostępne są:

 • w Biurze Rady, pok. 4 w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzykosy ;


IX. GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY?

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Krzykosy, pok. 4 w Urzędzie Gminy Krzykosy w godzinach pracy, tj: od 800 do 1600 (w poniedziałki) oraz od 700 do 1500 (od wtorku do piątku).
Dokumenty można również przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

X. TERMIN WYBORU ŁAWNIKÓW:
Rada Gminy Krzykosy dokona wyboru ławników w terminie do dnia 31 października 2019 roku.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Komendant wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji) udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Program konopny

Plakat programu konopnego

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu - służba przygotowawcza

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu zaprasza ochotników do odbycia przeszkolenia wojskowego, będącym pierwszym krokiem do zawodowej służby wojskowej. Służba przygotowawcza to oferta dla osób, które dotychczas nie odbywały szkolenia wojskowego, a chciałyby je zrealizować w trybie ochotniczym.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Muszą być pełnoletni, niekarani za przestępstwo umyślne, posiadać obywatelstwo polskie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby oraz odpowiednie wykształcenie. W przypadku szkolenia na potrzeby korpusu szeregowych wymagane jest wykształcenie gimnazjalne lub ukończone osiem klas szkoły podstawowej.

W trakcie szkolenia żołnierze otrzymują: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną, ubezpieczenie oraz ulgowe przejazdy. Dodatkowo w przypadku kształcenia w korpusie szeregowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego. Co ważne, okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się osobie pracującej do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Najbliższy turnus służby przygotowawczej dla szeregowych będzie realizowany w dniach 07.01 – 27.03.2020 r.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WKU w Poznaniu przy ul. Rolnej 51, pod nr tel. 261-573-470 lub na stronie internetowej www.wkupoznan.wp.mil.pl

Plakat służba przygotowawcza i turnus 2020

XI zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

XI zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski: Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2 ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach:

 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenia nr 12/2019,13/2019 oraz 15/2019)
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego (ogłoszenie nr 14/2019)
 • Rozwijanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 16/2019 oraz 17/2019)
 • Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 18/2019)


Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl zakładka Ogłoszenie o naborze wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27.11.2019 r. do 10.12.2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej, ulica Libelta 2 (parter siedziby GDDKiA).

Apel ASF

Apel ASF

Nieodpłatna pomoc prawna - 21.11.2019 r. (czwartek)

W dniu 21 listopada 2019 roku (czwartek)

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy w Krzykosach

będzie czynny od godz. 1100 do 1500

Budowa siłowni zewnętrznej w Miąskowie i Sulęcinku

Od lipca 2019 roku Gmina Krzykosy realizowała dwa projekty:

 1. Budowa siłowni zewnętrznej w Miąskowie.
  Koszt całkowity zadania to kwota 29.949,65 zł
   
  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 11.000,00 zł

 2. Budowa siłowni zewnętrznej w Sulęcinku.
  Koszt całkowity zadania to kwota 29.950,03 zł

  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 11.450,00 zł   

Osiągnięte efekty przedstawiają załączone fotografie.
7.jpg 8.jpg 

Informacja dla mieszkańców Sołectwa Pięczkowo

Urząd Gminy w Krzykosach informuje, że ostatnia rata podatku za rok 2019 nie będzie zbierana przez sołtysa.

Wpłaty należy dokonać w banku lub na poczcie, bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Krzykosach.

Wójt Gminy         
/-/ inż. Andrzej Janicki

Święto Niepodległości

11 listopada 2019 r.

Święto Niepodległości

 

Nowy prom w Dębnie

30.10.2019 r. (środa) o godz. 13.00 nowy prom w Dębnie wyruszy z pierwszą przeprawą. Prom będzie pływał nieprzerwanie do 11 listopada br. włącznie, a ponowne kursowanie nastąpi styczniu 2020 roku.

Harmonogram kursowania promu w dniach 30 października – 11 listopada br.:

 • 30 października br. – w godzinach 13.00 – 16.00
 • 31 października br. - w godzinach 6.00 – 9.00 oraz 13.00 – 16.00
 • 1 listopada br. – w godzinach 10.00 – 16.00
 • 4, 5, 6, 7, 8 listopada br. – w godzinach 6.00 – 9.00 oraz 13.00 – 16.00
 • 9 listopada br. - w godzinach 10.00 – 16.00
 • 10, 11 listopada br. – w godzinach 11.00 – 15.00


Po tym okresie nastąpi szczegółowa analiza ilości pieszych oraz pojazdów korzystających z przeprawy oraz godzin jego użytkowania. Na tej podstawie ustalony zostanie stały harmonogram kursowania promu.

Stałe kursowanie promu rozpocznie się w styczniu 2020 roku, po wpisaniu kosztów jego eksploatacji do budżetów wszystkich jednostek, które partycypują w kosztach jego utrzymania.

X zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

X zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Nabór na stanowisko: ''Lider Klubu Seniora''

Nagłówek

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach ogłasza
NABÓR NA STANOWISKO:
''LIDER KLUBU SENIORA''
(STANOWISKO NIEURZĘDNICZE)

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 31.10.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie: minimum średnie
  • Ukończony kurs „Opiekun osoby starszej"

 2. Wymagania dodatkowe:
  • Znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
  • Prawo jazdy kat. B
  • Umiejętność pracy z osobami starszymi
  • Dodatkowe kursy przydatne w pracy z osobami starszymi
  • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa, cierpliwość, kreatywność, uzdolnienia artystyczne, rękodzieło.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Opieka nad działalnością Klubu Seniora, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki obecności, dzienniki zajęć, opracowywanie miesięcznych planów zajęć, zachowanie cykliczności prowadzonych zajęć. itp. aktywna integracja uczestników klubu seniora, prowadzenie zajęć tematycznych z uczestnikami klubu seniora, organizacja wyjazdów integracyjnych, uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych, pobudzanie aktywności klubowiczów, wzmacnianie wśród uczestników poczucia przynależności do społeczności lokalnej, organizacja imprez okolicznościowych, organizacja spotkań integracyjnych, oraz inne czynności ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność".

 4. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV)- własnoręcznie podpisany
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone kursy
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku opiekuna Klubu Seniora
  • koncepcja pracy Klubu Seniora (max. 2 strony A4)

 5. Wymiar i charakter zatrudnienia: umowa zlecenie – 80 h miesięcznie, okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021roku. Umowa zawarta zostanie w ramach realizacji projektu Wielkopolski Program operacyjny na lata 2014- 2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Umowa zostanie podpisana wyłącznie w przypadku otrzymania dotacji.

 6. Oferty należy składać do 31.10.2019 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko LIDER KLUBU SENIORA"
  • osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".

 7. Wybrane osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja rekrutacyjna będzie oceniała kandydatów na podstawie poniższej punktacji:
  • wykształcenie 0-3 pkt
  • doświadczenie w pracy z osobami starszymi 0-3 pkt
  • doświadczenie w organizacji imprez, spotkań, warsztatów 0-3 pkt
  • koncepcja pracy Klubu Seniora 0-3 pkt
  • dodatkowe kursy i umiejętności 0-3 pkt
  • wysokość wynagrodzenia 0-3 pkt.

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak      

Komunikat: Przerwa w dostawach wody - 23.10.2019 r.

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 23 października w godzinach od 7.00 do 15.00 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo ul. Szkolna i Wrzesińska oraz Orzechowo ul. Wiązowa.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Osoba do kontaku na budowie:
Marian Chojnacki – brygadzista, tel. 603-876-315
Jakub Jackowski – brygadzista, tel. 693-808-783

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność": Indywidualne spotkania informacyjno-konsultacyjne

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" (PROW 2014-2020) zapraszamy mieszkańców na spotkania informacyjno - konsultacyjne indywidualne, które odbędą się według poniższego harmonogramu.

Zaproszenie kierujemy do podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub oddział na obszarach wiejskich (obszar 13 gmin członkowskich z wyłączeniem miast Jarocin, Środa Wlkp, Śrem), w szczególności:

 • osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji na założenie firmy oraz przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dodatkowych środków na rozwój swojej firmy,
 • stowarzyszeń, instytucji publicznych i osób zainteresowanych dotacjami na realizację grantów – małych projektów infrastrukturalnych i tzw. „miękkich" dla społeczności lokalnych.


Informacji oraz doradztwa będą udzielali pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski.

Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie się na konsultacje.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z doradztwa.

GMINA  DATA I GODIZNA  MIEJSCE 
Brodnica  24.10.2019r.
09:00 – 13:00 
Urząd Gminy w Brodnicy, sala sesyjna 
Czempiń  24.10.2019r.
14:00 – 18:00 
Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Czempiniu 
Dominowo  termin zostanie podany w późniejszym terminie  Gminny Ośrodek Kultury w Dominowie 
Jaraczewo  22.10.2019r.
09:00 – 13:00 
Urząd Gminy Jaraczewo 
Jarocin  30.10.2019r.
12:00 – 16:00 
Ratusz w Jarocinie 
Kotlin  29.10.2019r.
09:00 – 13:00 
Urząd Gminy w Kotlinie Sala Sesyjna 
Kórnik  23.10.2019r.
15:00 – 19:00 
Urząd Miejski w Kórniku 
Krzykosy  04.11.2019r.
09:00 – 13:00 
Urząd Gminy w Krzykosach, sala sesyjna 
Książ Wlkp.  22.10.2019r.
14:00 – 18:00 
Urząd Miejski w Książu Wlkp. 
Mosina  termin zostanie podany w późniejszym terminie  Gminne Centrum Informacji
w Mosinie 
Śrem  28.10.2019r.
10:00 – 14:00 
Urząd Miejski w Śremie
pokój nr 4 
Środa Wlkp.  31.10.2019r.
09:00 -13:00 
Biuro Lidera Zielonej Wielkopolski, ul. Libelta 2 
Zaniemyśl  23.10.2019r.
09:00 – 13:00 
Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu 

Oddaj głos na Bibliotekę Publiczną Gminy Krzykosy!

Nagrodzonych zostanie 300 bibliotek, które zbiorą najwięcej głosów.
50 bibliotek otrzyma 5000 zł na zakup książek do wspólnego czytania z dzieckiem, następne 250 dostanie książki o wartości 300 zł, z tych które zdobyły najwięcej głosów w rankingu.
Dodatkowo zwycięskie biblioteki otrzymają po 2 pufy, dzięki którym będą mogły urządzić w bibliotece kącik do wspólnego czytania.

Głosowanie na biblioteki trwa do 4.11.2019
pod adresem: https://www.kinder.com/pl/pl/xp/wspolneczytanie/glosowanie.

Aby oddać głos należy wyszukać za pomocą wyszukiwarki Bibliotekę Publiczną Gminy Krzykosy i kliknąć przycisk "Oddaj głos".
Następnie należyć zalogować się na konto podając adres mailowy oraz hasło.
W przypadku braku konta wymagana jest rejestracja za pomocą formularza dostępnego po kliknięciu "Zrejestruj się".

Pamiętaj, że możesz oddać jeden głos dziennie.

Głosowanie na biblioteki

Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Krzykosy

Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Krzykosy

Terminarz zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Krzykosy - wrzesień 2019 r.

Lp.  Sołectwo  Data  Godzina  Miejsce zebrania 
1.  Witowo 
13.09 (piątek) 
1900 świetlica 
2.  Solec  16.09 (poniedziałek)  1900 świetlica  
3.  Murzynowo Leśne  17.09 (wtorek)  1900 świetlica  
4.  Sulęcin  19.09 (czwartek)  1900  świetlica  
5.  Sulęcinek 20.09 (piątek)  1900  świetlica  
6.  Młodzikówko  23.09 (poniedziałek)  1800  mieszkanie sołtysa 
7.  Młodzikowo  23.09 (poniedziałek)  1930  świetlica  
8.  Krzykosy  24.09 (wtorek)  1900  świetlica  
9.  Pięczkowo  25.09 (środa)  1900  świetlica  
10.  Wiosna  26.09 (czwartek)  1800  świetlica  
11.  Miąskowo  26.09 (czwartek)  1930  świetlica  
12.  Garby  27.09 (piątek)  1900  świetlica  

Komunikat

 

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3,
62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 28. sierpnia
w godzinach od 7 do 16 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Osoba do kontaku na budowie:
Marian Chojnacki – brygadzista, tel. 603-876-315
Jakub Jackowski – brygadzista, tel. 693-808-783

 

 

Z poważaniem:

e-recepta – kolejny krok w cyfryzacji ochrony zdrowia

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Przypominamy, że od stycznia 2020 roku, poza wskazanymi w przepisach wyjątkami, w obiegu mają pozostać wyłącznie recepty wystawione w postaci elektronicznej (e-recepty). Już teraz zachęcamy do podłączenia się do systemu P1 (e-zdrowia) oraz rozpoczęcia wystawiania e-recept pacjentom. Zachęcamy również do zgłaszania zapotrzebowania na bezpłatne szkolenia organizowane w Państwa placówkach.

Podczas szkoleń Zespół Wdrożeń CSIOZ przedstawi funkcjonowanie e-recepty oraz proces podłączenia do platformy P1 (e-zdrowie). W trakcie spotkań odpowiemy również na pytania dotyczące nadchodzących zmian, a także opowiemy o unkcjonalnościach Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz trwającym pilotażu e-skierowania.

Pierwszy etap wdrożenia e-recepty jest już zakończony. Wszystkie apteki i punkty apteczne zostały podłączone do platformy e-zdrowie (P1). Wśród pacjentów wzrasta świadomość i zainteresowanie e-receptą oraz bezpłatną aplikacją Ministerstwa Zdrowia – Internetowym Kontem Pacjenta (tylko w okresie kwiecień-czerwiec br. blisko 3-krotny wzrost liczby logowań).

E-recepta oraz Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl) oferują przyjazne i oczekiwane przez pacjentów funkcjonalności, w tym m.in.:

 • możliwość wykupienia przepisanych leków (e-recept) w różnych aptekach bez utraty refundacji,
 • częściową realizację recepty – nie trzeba w tym samym czasie wykupić wszystkich opakowań leku i nie ma konieczności brania odpisu,
 • jeśli pacjent choruje przewlekle, to po ustaleniu z lekarzem może dostać kolejną e-receptę bez konieczności wizyty w gabinecie,
 • możliwość sprawdzenia, jak przyjmować lek i w jakiej dawce,
 • dostęp do danych dzieci do 18 roku życia.


Przedstawiciele środowiska medycznego wskazują natomiast na:

 • wygodę,
 • wzrost bezpieczeństwa,
 • większą kontrolę nad procesem terapeutycznym.


Przypominamy, że wystarczy jedynie 5 kroków, aby Podmioty Lecznicze oraz Praktyki mogły wystawiać e-recepty i korzystać z zalet rozwiązań informatycznych w ochronie zdrowia.

W celu podłączenia się Podmiotu Leczniczego bądź Praktyki do systemu P1 (e-zdrowie) należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl. Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Film instruktażowy, który krok po kroku prowadzi przez złożenie wniosku o dostęp do systemu P1 (e-zdrowie) w RPWDL jest dostępny na Youtube, link TUTAJ.

Po złożeniu wniosku i uzyskaniu dostępu do systemu P1 (e-zdrowie), należy zgłosić się do dostawcy Państwa systemu gabinetowego i uzyskać moduł e-recepty, dzięki czemu wystawianie e-recept będzie możliwe.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej CSIOZ i zakładki dedykowanej e-recepcie. W sekcji „dla Podmiotów Leczniczych" zamieszczone są pomocne dokumenty, m.in. najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu telefonicznegopod numerem 19 457 – nasza infolinia jest dostępna 7 dni w tygodniu w godzinach 6-21 oraz do przesyłania pytań na adres e-mail: e-recepta@csioz.gov.pl.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Wydział Wdrożeń Systemu P1           

   


 

Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa   Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl | Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP | NIP: 5251575309 | REGON: 001377706

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: Obwieszczenie

Obwieszczenie PO.ZUZ.4.421.549.2.2019.KP

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 1/2019

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrologicznej nr 1/2019

Uwaga: Awaria przyłącza w Sulęcinku - 11.07.2019 r.

Informujemy, że w związku z awarią przyłącza w Sulęcinku nastąpi przerwa w dostawie wody dla ulicy Mostowej.

Zakończenie prac naprawczych planowane jest w dniu dzisiejszym tj. 11 lipca 2019 r. w godzinach od 845 do 1200.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 191 w Krzykosach z dnia 5 lipca 2019 r.

LISTA ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW

W OKRĘGU WYBORCZYM NR 191 OBEJMUJĄCYM OBSZAR
GMINY KRZYKOSY
W WYBORACH D O RADY POWIATOWEJ WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
W POWIECIE ŚREDZKIM 

ZARZĄDZONYCH NA 28 LIPCA 2019 r.   

L.p.  Imię/Imiona i nazwisko  Data urodzenia  Miesce zamieszkania 
1 Franciszek Adam Surdyk  27.07.1956 r.  Solec 
Dawid Kraska  9.05.1987 r.  Młodzikowice 
Szymon Grewling  9.11.1991 r.  Sulęcin 
Janusz Antoni Sibilski   10.11.1988 r.  Krzykosy 

 

Przewodniczący Komisji Okręgowej 

Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Wielkopolska Izba Rolnicza

Komisja Okręgowa nr 191 w Krzykosach

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Krzykosach

w składzie:

Daria Skowrońska - Przewodniczący
Joanna Przybył - Zastępca Przewodniczącego
Magdalena Klemenska - Sekretarz
Andrzej Zawitaj - członek Komisji

pełni dyżury w następujących terminach:

01.07.2019 r. Urząd Gminy w Krzykosach
godz. 10:00-14:00

05.07.2019 r. Urząd Gminy w Krzykosach
godz. 10:00-14:00

W tych dniach odbędzie się rejestracja kandydatów w wyborach do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z gminy Krzykosy na dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rolne

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza, że w dniu 23 lipca 2019 r., w sali nr 11 (sala sesyjna), odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z gminy Krzykosy na dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rolne stanowiącego własność Gminy Krzykosy.

I. 1. Przedmiot przetargu:

1) Część działki 46 o powierzchni 4,0900 ha, płożona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 900.
2) Część działki 46 o powierzchni 4,2500 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 930.
3) Część działki 46 o powierzchni 2,2000 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 1000.
4) Część działki 46 o powierzchni 5,4500 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 1030.
5) Część działki 46 o powierzchni 4,7900 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 1100.

2. Części działek stanowiących przedmiot przetargu określa mapa ewidencyjna do wglądu w siedzibie urzędu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

II. Sposób zagospodarowania:

Dla terenu przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr III/27/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r., poz. 2759) działka nr 46 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako teren produkcji energii elektrycznej (symb. graf. EF) oraz tereny lasów (symb. graf. ZL).
Większość terenu działki stanowią użytki zielone otoczone lasami.

Nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolne w związku z powyższym przetarg jest ograniczony dla rolników z gminy Krzykosy.

III. Termin zagospodarowania na cele rolne – od III kwartału 2019 r.

IV. Okres dzierżawy: 5 lat.

V. Nieruchomość objęta dzierżawą nie jest obciążona hipoteką ani żadnymi innymi ograniczeniami.

VI. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego:

 1. Za część działki 46 o powierzchni 4,0900 ha wynosi 2 450,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.
 2. Za cześć działki 46 o powierzchni 4,2500 ha wynosi 2 550,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.
 3. Za cześć działki 46 o powierzchni 2,2000 ha wynosi 1 320,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.
 4. Za część działki 46 o powierzchni 5,4500 ha wynosi 3 270,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10 zł.
 5. Za część działki 46 o powierzchni 4,7900 ha wynosi 2 900,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.


VII. Czynsz będzie wnoszony corocznie do 15 września.

W pierwszym i ostatnim roku proporcjonalnie do okresu dzierżawy.

Oprócz czynszu dzierżawca będzie uiszczał opłaty związane z użytkowaniem gruntu tj. podatek rolny.

VIII. Informacją o wadium:

 1. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych ) za część działki 46 o powierzchni 4,0900 ha.
 2. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 4,2500 ha.
 3. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 2,2000 ha.
 4. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 5,45000 ha.
 5. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 4,7900 ha.


Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 17 lipca 2019 r. w podanych wyżej kwotach na konto Gminy Krzykosy w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 (ze wskazaniem w tytule przelewu: wadium-dzierżawa oraz podania powierzchni działki, której wpłata wadium dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Krzykosy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego.

Wadium przepada na rzecz Gminy Krzykosy, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy do dnia 17 lipca 2019 r. w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Wiosna, obręb Miąskowo, oznaczonej jako działka 46 o powierzchni......................(należy wpisać wybraną powierzchnię) następujących dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (należy podać powierzchnię części działki) – wzór do pobrania na stronie internetowej urzędu.
 2. Pisemne oświadczenie o stałym zameldowaniu i prowadzeniu gospodarstwa na terenie gminy Krzykosy (powyżej 1 ha użytków rolnych w gminie Krzykosy) – wzór do pobrania na stronie internetowej urzędu.
 3. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu – wzór do pobrania na stronie internetowej urzędu.
 4. Osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowę lub ustanowioną wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie małżonka o wyrażeniu przez niego zgody wydzierżawienie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka (w oryginale).


Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają w/w warunki przetargowe i wywiesi w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 1200 na tablicy ogłoszeń oraz na opublikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzykosy listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

X. Wójt Gminy Krzykosy ma prawo odwołać ogłoszony przetarg w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, pokój 22 lub telefonicznie 61 285 15 14 (wew. 121).

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy oraz publikacji na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Krzykosy.

XI. Klauzula informacyjna.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych
w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy/nabywcy) jest Wójt Gminy Krzykosy z siedzibą w Krzykosach, ul. Główna 37.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani spotkać w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: odo24@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1.

3) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją niniejszego postępowania, w celu udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów prawa w tym m.in. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r., poz.2096 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

4) Dane osobowe zawarte we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych w zakresie archiwizacji dokumentów oraz okres przedawnienia roszczeń.

5) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowych, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowne przepisy prawa.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7) Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy, aktów wykonawczych do jej wydania.

Administrator nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Nie przewiduje również przekazywania danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Wójt Gminy     
/-/ Andrzej Janicki


 
Mapa ewidencyjna

Mapa ewidencyjna Załączniki:
DOCX Oświadczenie o zameldowaniu [doc]
DOCX Oświadczenie o zapoznaniu sie z warunkami przetargu [doc]
DOCX Zgłoszenie uczestnictwa [doc]

VIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

VIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Komunikat: Przerwa w dostawach wody - 24.06.2019 r.

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 24 czerwca w godzinach od 700 do 1200 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Osoba do kontaktu na budowie:
Marian Chojnacki - brygadzista, tel. 603-876-315
Jakub Jackowski - brygadzista, tel. 693-808-783

Podpisanie umowy dotyczącej warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji odnawialnych źródeł energii

Urząd Gminy w Krzykosach zawiadamia, że osoby które wyraziły chęć udziału w dofinansowaniu na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, do dnia 28.06.2019 roku, winny zgłosić się w siedzibie Urzędu Gminy celem podpisania umowy.

Umowy podpisywać można codziennie w godzinach urzędowania oraz od 1700-1830.

WAŻNE!!! Należy znać serię i numer dowodu osobistego, numer działki oraz księgi wieczystej.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Wnioski o świadczenia dla rodzin na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że

 • wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020
  w sprawie ustalenia prawa do:

- świadczeń rodzinnych,
- świadczenia dobry start „300+",
- funduszu alimentacyjnego,

oraz

 • wnioski na nowy okres świadczeniowy 2019/2021
  w sprawie ustalenia prawa do:

- świadczenia wychowawczego „500+",

będzie można składać od dnia: 01.07.2019 r. drogą elektroniczną oraz od dnia: 01.08.2019 r. w formie papierowej.


Więcej informacji:

 • na stronie www.gov.pl/rodzina,
 • w siedzibie urzędu, pokój nr 3,
  tel. 61-28-515-14 wew. 115


Druki:
Na stronie www.bip.krzykosy.pl oraz www.gminakrzykosy.pl w zakładce:
Druki do pobrania => Świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny

Program Rodzina 500+ na każde dziecko

Nowe 500+

7 tysięczny mieszkaniec Gminy Krzykosy

7 tysięczny mieszkaniec Gminy Krzykosy

Pani Dorota Małgorzata Matuszak z Krzykos jest 7 tysięcznym mieszkańcem Gminy Krzykosy.

Nowemu mieszkańcowi Gminy Krzykosy gratulacje i życzenia złożył Wójt Gminy Andrzej Janicki:

„Po przekroczeniu tej okrągłej liczby może niewiele się zmieni, ale z pewnością świadczy to o rozwoju naszej Gminy. Cieszę się, że zyskujemy nowych mieszkańców, bo to oni stanowią potencjał naszej Gminy, to nowe możliwości i nowe wyzwania. Liczę, że Gmina Krzykosy będzie się nadal rozwijała w tak szybkim tempie. Nowemu 7 tysięcznemu zamieszkującemu na stałe mieszkańcowi naszej Gminy życzę zdrowia i szczęścia, a przede wszystkim poczucia wspólnoty, radości i dumy ze swojej małej ojczyzny".

Bezpłatne szkolenia w siedzibie Inspektoratu ZUS w Środzie Wielkopolskiej

Zakład ubezpieczeń społecznych

27.06.2019 r.

Temat szkolenia: „Zasiłek chorobowy – warunki nabycia, wymagane dokumenty, ustalanie podstawy wymiaru, kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego"

Szkolenie zaplanowano na godzinę 9:00, w sali 121.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy na adres e-mail: Poznan2-Sekretariat-2@zus.pl

Zapraszamy

Prośba o racjonalne korzystanie z wody

Drodzy mieszkańcy,

    W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów bytowych i powstrzymywanie się od podlewania ogrodów.

    Ograniczenia zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci i nie spowoduje przerw w jej dostawie.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Praca przedszkoli w czasie wakacji letnich

Praca przedszkoli w czasie wakacji letnich

Komunikat: Przerwa w dostawach wody - 10.06.2019 r.

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 10 czerwca w godzinach od 800 do 1600 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Osoba do kontaktu na budowie:
Marian Chojnacki - brygadzista, tel. 603-876-315
Jakub Jackowski - brygadzista, tel. 693-808-783

Badania ankietowe na terenie Gminy Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że
od 1 czerwca 2019 roku
ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego
w Poznaniu realizują w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się
na terenie Gminy Krzykosy następujące badania ankietowe:
1) Czerwcowe badanie rolnicze,
2) Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
3) Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Murzynowo Leśne i Sulęcinek

Decyzja RDOŚ

VII zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy

VII zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników do sądów powszechnych - kadencja 2020-2024

INFORMACJA WÓJTA GMNY KRZYKOSY
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie naboru kandydatów na ławników do sądów powszechnych
na kadencję 2020-2024

    W związku z upływem kadencji ławników sądów powszechnych 2015-2019 Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się o przeprowadzenie przez Radę Gminy Krzykosy wyboru 5 ławników, w tym:
do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej – 3 ławników
do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce – 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 1 ławnik

Podstawa prawna:
- art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

I. KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

II. KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

III. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


IV. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.
Zgłoszenia, które wpłyną po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

V. WYMAGANE DOKUMENTY
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez dalszego biegu.

VI. OPŁATY
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

VII. WZORY DOKUMENTÓW (do pobrania w załączeniu):

Doc Karta zgłoszenia kandydata na ławnika [docx]
Portable Document Format Formularz zapytania do Krajowego Rejestru Karnego [pdf]
Doc Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe [docx]
Doc Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została ograniczona ani zawieszona [docx]
Doc Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika [doc]

VIII. GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY?
Wzory dokumentów dostępne są:

 • w Biurze Rady, pok. 4 w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzykosy ;


IX. GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY?
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Krzykosy, pok. 4 w Urzędzie Gminy Krzykosy w godzinach pracy, tj: od 800 do 1600 (w poniedziałki) oraz od 700 do 1500 (od wtorku do piątku).
Dokumenty można również przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

X. TERMIN WYBORU ŁAWNIKÓW:
Rada Gminy Krzykosy dokona wyboru ławników w terminie do dnia 31 października 2019 roku.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Komendant wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji) udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki  

Wakacje z WOT

Wakacje z WOT

Raport o stanie Gminy za 2018 rok

    Informuję, że w dniu 13 czerwca 2019 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Krzykosy, na której zostanie rozpatrzony RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK, przedstawiony przez Wójta Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506) w debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, mogą zabrać głos mieszkańcy.

Warunkiem udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie gminy jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której raport zostanie rozpatrzony tj. najpóźniej w dniu 12 czerwca 2019 r.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki:
Portable Document Format 
Wzór pisemnego zgłoszenia [pdf] 
Portable Document Format Raport o stanie Gminy za 2018 rok [pdf]

Przerwa w dostawach wody (Krzykosy, Lubrze)

Gmina Krzykosy informuje, iż w dniu 23 maja w godzinach od 10:30 do około 15:00 prowadzone będą prace naprawcze związane z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Krzykosy.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody dla miejscowości Krzykosy i Lubrze.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Konsultacje społeczne dotyczące diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR)

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy. Konsultacje są częścią procesu tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.

    Konsultacje społeczne odbędą się w dniach od 17 maja 2019 roku do dnia 24 maja 2019 roku i przeprowadzone zostaną w formie opinii poprzez oddanie głosu popierającego, przeciwnego lub wstrzymującego się na przygotowanej ankiecie do opracowanego projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy. Ankietę należy złożyć osobiście lub mailowo w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach.
    Konsultacje społeczne adresowane są do mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy Krzykosy.
    Wszelkie niezbędne wyniki związane z procesem konsultacji zostaną udostępnione od dnia 29 maja 2019 roku na stronie internetowej www.krzykosy.pl w zakładce aktualności oraz będą dostępne w siedzibie urzędu.

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Pan Marcin Mańkowski Tel. (61) 285-15-14 wew. 130 e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl

 • Popieram projekt obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.
 • Jestem przeciwny obszarom zdegradowanym (OZ) i obszarom rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.
 • Wstrzymuję się od opinii projektu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.

 

Portable Document Format Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzykosy na lata 2019-2023 [pdf]
Doc Formularz zgłaszania uwag [doc]

Komunikat: Przerwa w dostawach wody

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 21 maja w godzinach od 700 do 1500 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Osoba do kontaktu na budowie:
Marian Chojnacki - brygadzista, tel. 603-876-315
Jakub Jackowski - brygadzista, tel. 693-808-783

Z poważaniem:    

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7

Postanowienie Nr 75/2019

POSTANOWIENIE NR 75/2019
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 6 maja 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II       
/-/ Paweł Myśliński 

Postanowienie Nr 74/2019

POSTANOWIENIE NR 74/2019
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

    Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, powiatu słupeckiego, powiatu średzkiego, powiatu śremskiego, powiatu wrzesińskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 260 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II       
/-/ Paweł Myśliński 


 

Załączniki:

Portable Document Format Załącznik Nr 137 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 138 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Zespół Szkół w Pięczkowie, ul. Szkolna 5, 63-025 Pięczkowo [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 139 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26, 63-023 Sulęcinek [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 140 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74, 63-023 Murzynowo Leśne [pdf]

VI zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

VI zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

W Wielkopolsce ZUS wypłaca już 13. emerytury

ZUS Informacja Prasowa

W Wielkopolsce ZUS wypłaca już 13. emerytury

Majowe świadczenia, które otrzymają emeryci i renciści, będą wyższe. Wszystko za sprawą jednorazowego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. 13. emerytury. Cztery wielkopolskie oddziały wypłacą przeszło 700 tysięcy takich świadczeń.

Wraz z majowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne. 13. emerytura to 1100 zł brutto, a jej wartość netto najczęściej wyniesie 888 zł.

13. emerytury przyznane zostaną z urzędu, nie trzeba więc składać wniosku w tej sprawie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci je razem ze świadczeniem przysługującym za maj.

Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby uprawnione do:

 • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

 

13. emeryturę otrzymają osoby, które mają ustalone prawo do wymienionych świadczeń na dzień 30 kwietnia 2019 r. i nie było ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe.

Marlena Nowicka                
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce                   

Protokół z uzupełniania składów obwodowych komisji wyborczych

Krzykosy, dnia 29 kwietnia 2019 r.

Protokół
z uzupełniania składów obwodowych komisji wyborczych powoływanych
przez Komisarza Wyborczego w Koninie II
na terenie Gminy Krzykosy
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Osoby uczestniczące w czynnościach:

Urzędnik Wyborczy – Katarzyna Lepczyńska
Przedstawiciel Gminy Krzykosy – Bernadeta Świerczewska

Do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00 do Urzędu Gminy w Krzykosach wpłynęły następujące zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

 1. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 3. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 4. KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym.


    W związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych była mniejsza niż 9 (w przypadku OKW nr 1 w Krzykosach, OKW nr 2 w Pięczkowie i OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym) oraz mniejsza niż 11 (w przypadku OKW nr 3 w Sulęcinku), zgodnie z Rozdziałem 7, a w szczególności art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), dotyczącym powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz treścią uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, Komisarz Wyborczy w Koninie II sporządził informację o możliwości zgłaszania przez pełnomocników wyborczych dodatkowych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 14.00. Termin losowania wyznaczony został na dzień 30 kwietnia 2019 r. na godzinę 9.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.
    W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

 1. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 3 kandydatów na członków OKW nr 2 w Pięczkowie, 2 kandydatów na członków OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY – 3 kandydatów na członków OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 2 kandydatów na członków OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 3. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 3 kandydatów na członków OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 3 kandydatów na członków OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym.

Liczba kandydatów na członków obwodowych komisji wynosi po 9 osób (w przypadku OKW nr 1 w Krzykosach, OKW nr 2 w Pięczkowie i OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym) oraz 11 (w przypadku OKW nr 3 w Sulęcinku) – nie zachodzi więc potrzeba losowania.
    W związku z powyższym odwołane zostaje losowanie kandydatów wyznaczone na dzień 30 kwietnia 2019 r. na godzinę 9:00.
    Niniejszy protokół podlega publikacji na BIP Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy.

Podpisy:

/–/ Katarzyna Lepczyńska /–/ Bernadeta Świerczewska

Informacja o losowaniach

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Krzykosy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:


§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 5,
- Nr 2, w liczbie 5,
- Nr 3, w liczbie 7,
- Nr 4, w liczbie 5,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.


§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy

w Koninie II       

Paweł Myśliński   

Ukraińcy chętnie wybierają Wielkopolskę

ZUS Informacja Prasowa

Ukraińcy chętnie wybierają Wielkopolskę

Polska to kraj, który bardzo chętnie wybierają Ukraińcy. Wśród cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zdecydowana większość to mężczyźni.

W 2016 r. liczba zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców przekraczała 237 tysięcy. Obecnie jest ich już ponad 580 tysięcy. Większość z nich (ok. 337 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Kolejne 18 tys. cudzoziemców prowadzi własną działalność gospodarczą albo współpracuje przy jej prowadzeniu.

W tej chwili Ukraińcy (ponad 430 tys.) stanowią prawie 74 procent ubezpieczonych w naszym kraju cudzoziemców. Druga pod względem liczebności grupa ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców to Białorusini. Jest ich ponad 35 tysięcy. Kolejni są obywatele Mołdawii (ponad 8,7 tys.), Wietnamczycy (7,9 tys.) i Gruzini (7,7 tys.).

Warto podkreślić, że obcokrajowcy, którzy pracują w Polsce, to właśnie w naszym kraju opłacają składki. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyklucza to umowa między Polską, a krajem macierzystym pracownika.

Większość cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do naszego kraju do pracy, to mężczyźni – ponad 390 tys. – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Aktualnie, zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, kobiet – cudzoziemek jest przeszło 193 tys.

W Wielkopolsce ZUS ubezpiecza 57,7 tysiąca obcokrajowców (w 2016 r. było ich 21,5 tysiąca). Największą grupę wśród nich stanowią Ukraińcy (48 tys.), Białorusini (2 tys.), obywatele Mołdawii (951) oraz Gruzji (927). Większość z nich ma umowę o pracę.

Na terenie II Oddziału ZUS w Poznaniu pracuje 13 315 obcokrajowców. Większość z nich to obywatele Ukrainy (10 523), Białorusi (558), Mołdawii (327) i Gruzji (267).

Marlena Nowicka                
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce                   

Spotkanie informacyjne dot. przebiegu drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnika - Ostrów Wlkp. (Plan orientacyjny + ankieta)

S11 - konsultacje

Portable Document Format Plan orientacyjny [pdf]
Portable Document Format Ankieta [pdf]

Droga Krzyżowa ulicami Krzykos

Droga Krzyżowa ulicami Krzykos

Uwaga! Możliwe przerwy w dostawie wody w miejscowości Pięczkowo

Komunikat - Pięczkowo

Nabór do służby prowadzony w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej

"Zastanawiasz się nad swoją zawodową przyszłością? Szukasz pracy ciekawej i satysfakcjonującej? Pomyśl o służbie w Policji! Zadzwoń pod numer infolinii 19 997 lub skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji! Po skończeniu kursu podstawowego gwarantujemy zarobki od 3150 złotych na rękę."

Uwaga! Płukanie sieci wodociągowej

W dniach od 8 kwietnia 2019 roku do 19 kwietnia 2019 roku
odbędzie się płukanie sieci wodociągowej
w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z hydroforni Młodzikowo.
W związku z tym mogą wystąpić czasowe zanieczyszczenia wody.

Przepraszamy za utrudnienia.

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku

Starostwo Powiatowe w Środzie Wkp. uprzejmie informuje, ze wnioski o udział w realizacji zadania: ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku" można składać od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 5 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Zgodnie z Regulaminem wykonania i finansowania zadania pn. ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku" o udział w jego realizacji, mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki organizacyjne powiatu i gmin, jednostki OSP, wspólnoty mieszkaniowe, których nieruchomości położone są na terenie powiatu średzkiego.

Formularz wniosku można pobrać we właściwym Urzędzie Gminy, w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5, pokój 131 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. (http://bip.powiatsredzki.pl menu Ogłoszenia).

Doc Załącznik nr 1 do Regulaminu [doc]
Doc Załącznik nr 2 do Regulaminu [doc]
Doc Załącznik nr 3 do Regulaminu [doc]
Doc Załącznik nr 4 do Regulaminu [doc]

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym

Zarządzenie nr 23

Zarządzenie nr 23

Zarządzenie nr 23

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pięczkowie

Zarządzenie nr 22

Zarządzenie nr 22

Zarządzenie nr 22

Zatwierdzenie konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie

Zarządzenie nr 21

VII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna"

Twoja ulubiona opowieść biblijna

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela" i wydawnictwem Ewerro sp. z o.o. zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna". Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Konkurs rokrocznie uzyskuje większe uznanie, co przekłada się na rosnącą liczbę uczestników. W poprzedniej edycji Konkursu zgłoszonych zostało niespełna 5000 prac wykonanych przez dzieci z całej Polski.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej obrazującej ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu. Konkurs łączy w sobie cechy konkursu plastycznego z propagowaniem wiedzy o Piśmie Świętym. Na laureatów czekają ciekawe i wyjątkowe nagrody, na czele z publikacją 12 (4 z każdej kategorii wiekowej) zwycięskich prac w wyjątkowym kalendarzu na rok 2020.

Zgłoszona praca musi być wykonana na papierze w formacie A4, w orientacji poziomej. Prace konkursowe należy przesyłać do 30 kwietnia 2019¬¬ r. na adres Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na oficjalnej stronie: tuob.crl.org.pl

Zachęcamy do śledzenia profilu konkursu na Facebooku, gdzie publikowane będą najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej edycji.

Profil na Facebooku: facebook.com/KonkursTUOB

Prosimy o oznaczanie wszystkich wpisów w mediach społecznościowych hasztagiem #TUOB2019

"Twoja ulubiona opowieść biblijna"

V zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

V zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Z PITA-ami także w urzędach gmin

W związku z corocznym obowiązkiem dokonywania rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej po uzgodnieniu z Wójtami poszczególnych gmin Powiatu Średzkiego zdecydował wzorem lat ubiegłych o utworzeniu czterech punktów obsługi podatnika w gminach podległych działaniu tut. Urzędu. Punkty będą obsługiwane przez pracowników tut. Urzędu w zespołach dwuosobowych. Punkty będą czynne w miesiącach marcu i kwietniu.

Terminy i miejsca, w których punkty obsługi podatnika będą czynne:

Urząd Gminy - Nowe Miasto 21 marca w godzinach od 9.00 do 13.00
Urząd Gminy – Krzykosy 28 marca w godzinach od 9.00 do 13.00
Urząd Gminy – Dominowo 04 kwietnia w godzinach od 9.00 do 13.00
/punkt obsługi podatników będzie się znajdował w Gminnym Ośrodku Kultury w Dominowie/
Urząd Gminy – Zaniemyśl 11 kwietnia w godzinach od 9.00 do 13.00
/punkt obsługi podatników będzie się znajdował w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zaniemyślu/

W powyższych punktach będzie można nie tylko złożyć zeznanie, w tym drogą elektroniczną, ale także pobrać potrzebny formularz PIT, oraz zasięgnąć informacji o zasadach rozliczania podatku.

W Środzie Wielkopolskiej zeznania PIT można złożyć w siedzibie Urzędu Skarbowego ul. Harcerska 2. Urząd pracuje w wydłużonym czasie pracy w poniedziałki od 7.30 do 18.00, oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 w związku z powyższym każdy z podatników w dogodnym dla siebie czasie będzie mógł dokonać rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r.. Istnieje także możliwość składania zeznań drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej podatki.gov.pl, korzystając z usługi Twój-ePIT lub e-deklaracji. Termin składania zeznań upływa 30 kwietnia br.

Wszelkich informacji dotyczących dokonywania rozliczeń i składania zeznań podatkowych udzielają pracownicy w siedzibie Urzędu oraz telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:
Centrala: 61 2858091

Bezpośrednie numery telefonów do pracowników udzielających informacji w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych: 61 2867952, 61 2867955, 612867951.

Akademia aktywności zawodowej - Bezpłatne szkolenie na prawo jazdy

Bezpłatne szkolenie na prawo jazdy

Portable Document Format Formularz zgłoszeniowy [pdf]

Grypa czy przeziębienie?

Grypa czy przeziębienie?

Więcej informacji znajduje się na stronach: Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy www.opzg.pl oraz akcji społecznej „Zaszczep się wiedzą” www.zaszczepsiewiedza.pl.

E-akta

E-akta

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy mogą krócej przechowywać dokumenty swoich pracowników (10 a nie 50 lat). Pracodawca zdecyduje w jakiej formie chce prowadzić i archiwizować dokumentację – papierowej, czy elektronicznej. 

Chcielibyśmy, żeby jak największa liczba pracodawców i pracowników dowiedziała się o tej zmianie, dlatego prowadzimy szeroką akcję informacyjną.

Ważne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS:

http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta

http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta/e-akta-pliki-do-pobrania

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinku

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinku

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinku

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku

Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

W piątek 1 marca 2019 r. nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

W związku z tym wnioski o dowód osobisty będzie można składać maksymalnie do godz. 1130.

Ogłoszenie: Walne Zgromadzenie z przedstawicielami Związku Spółek Wodnych

Zarząd Spółki Krzykosy zaprasza na Walne Zgromadzenie z przedstawicielami Związku Spółek Wodnych w dniu 18.02.2019r. o godz. 1000 które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Krzykosy.

Na spotkaniu przedstawione zostanie sprawozdanie z wykonania planu prac melioracyjnych za rok ubiegły oraz plan prac na rok 2019.

Wójt               
(-) inż. Andrzej Janicki 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2 ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej, ulica Libelta 2 (parter siedziby GDDKiA).

Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl zakładka Ogłoszenie o naborze wniosków.

Warsztaty pn.: Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

Województwo Wielkopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA
zaprasza na warsztaty pn.:

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE
KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

które odbędą się w dniach 19 lutego, 20 lutego i 26 lutego 2019 r.
w godzinach od 10.00 do 15.00, sala konferencyjna II
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, al. Niepodległości 34.

Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.
W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie
ze środowiska, sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami oraz opłaty produktowej.

Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie i przesłanie dołączonego formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. na adres: warsztaty@umww.pl

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

IV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Kadencja 2018-2023: IV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Uwaga: Utrudnienia w odbiorze odpadów

W związku z utrudnieniami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych prosimy o ich pozostawianie przed posesjami.
Wywóz odpadów będzie następował w dniach kolejnych.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Aktualny regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzykosy

Załączone dokumenty:
Portable Document Format Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków [pdf]

Budowa siłowni zewnętrznych w Sulęcinie i Krzykosach

Od czerwca 2018 roku Gmina Krzykosy realizowała dwa projekty:

 1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulęcin
  Koszt całkowity zadania to kwota 35.153,13 zł

  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 12.916,68 zł 

 2. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzykosy
  Koszt całkowity zadania to kwota 33.661,02 zł 

  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 12.916,68 zł 

 

Osiągnięte efekty przedstawiają załączone fotografie.
Silownie

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy:

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
1.  187/13  502 23 000,00  1 800,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Uzbrojenie terenu powyższej działki stanowi możliwość zaopatrzenia w energię elektryczną, wodociąg - możliwość przyłączenia.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023284/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godzinie 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 14 lutego 2019 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo przelewem, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy:

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
1.  187/12 1170 47 500,00  3 800,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Uzbrojenie terenu powyższej działki stanowi energia elektryczna w granicy działek, wodociąg - możliwość przyłączenia.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023284/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 14 lutego 2019 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo przelewem, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

Zamiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA

Wójt Gminy Krzykosy informuje o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od dnia 1 stycznia 2019 roku:

STAWKA OPŁATY USTALONA UCHWAŁĄ RADY GMINY KRZYKOSY 
GOSPODARSTWO DOMOWE WG LICZBY MIESZKAŃCÓW  ODPADY SEGREGOWANE  ODPADY NIESEGREGOWANE 
SKŁADAJĄCE SIĘ
Z TRZECH I WIĘCEJ OSÓB 
35,00 zł  70,00 zł 
SKŁADAJĄCE SIĘ
Z DWÓCH OSÓB  
27,00 zł  54,00 zł 
JEDNOOSOBOWE  20,00 zł  40,00 zł 


Wójt               

/-/ inż. Andrzej Janicki

Obwieszczenie o wyborze partnera do projektu

Krzykosy, 24.12.2018 r.

Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

   

    Gmina Krzykosy działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 7, którego wnioskodawcą będzie Gmina Krzykosy.

Nabór Partnera odbywał się w terminie od 30.11.2018 r. do 21.12.2018 r. W terminie naboru wpłynęły 2 oferty.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej na Partnera wybrano:
Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki

 

Infolinia dla rodzin ofiar tragedii w kopalni Karwinie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prezes wraz z zarządem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazują głębokie wyrazy współczucia wszystkim poszkodowanym i kondolencje rodzinom ofiar wypadku w kopalni w czeskiej Karwinie. W tym trudnym dla wszystkich czasie, ZUS chce wesprzeć zarówno poszkodowanych, jak i rodziny tragicznie zmarłych. Dlatego też dla wszystkich tych osób w oddziale ZUS w Nowym Sączu uruchomiona została specjalna linia telefoniczna: 18 449 84 03. Dyżurujący tam pracownicy ZUS będą udzielać wszelkich możliwych porad dotyczących uprawnień do świadczeń przysługujących z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych w związku z wypadkiem w czeskiej kopalni.

Infolinia czynna jest w godzinach 7.00-15.00 w dni robocze, a w Wigilię 24 grudnia - w godzinach 7.00-13.00.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ZUS będzie na bieżąco udzielał wszelkiej możliwej pomocy prawnej dotyczącej ubezpieczeń społecznych wszystkim poszkodowanym i rodzinom ofiar.

Marlena Nowicka                 
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce                    

Syreny alarmowe na 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Powstanie Wielkopolskie

Dla upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia br. o godz. 16:40 na terenie Gminy Krzykosy, na okres jednej minuty, zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Informacja

W dniach 24 grudnia 2018 roku (Wigilia Bożego Narodzenia)
oraz 31 grudnia 2018 roku (Sylwester)
Urząd Gminy w Krzykosach
będzie czynny do godz. 1200 

Wójt               
/-/ inż. Andrzej Janicki

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych

Rozkład godzin pracy aptek

Rozkład godzin pracy aptek

Rozkład godzin pracy aptek

Rozkład godzin pracy aptek

Uproszczony plan urządzenia lasu

Uproszczony plan urządzenia lasu

Zaproś kominiarza!

Zaproś Kominiarza! - plakat

Portable Document Format Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy [pdf]

III zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

III zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Informacja - zużyte opony

Mieszkańcy Gminy Krzykosy!
Do dnia 27 grudnia 2018 r.
zużyte opony od samochodów osobowych mogą być dostarczane do wyznaczonych punktów:
- Bronisław 2, 63-025 Witowo,
- Sulęcinek, ul. Kopczynowska 32, 63-023 Sulęcinek.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Decyzja RDOŚ w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borowo i Sulęcinek

Decyzja RDOŚ

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Krzykosy, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

1. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego.
3. Wspieranie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych np. usługi opieki wytchnieniowej, szkolenia, kursy, grupy samopomocowe, poradnictwo psychologiczne itd.
4. Tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego, usługi dowożenia posiłków oraz wdrożenie systemu teleopieki - wyłącznie jako dodatkowy element projektu.
5. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
6. Wsparcie tworzenia Dziennych domów opieki medycznej - wyłącznie jako dodatkowy element projektu 

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

a) Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Krzykosy przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
b) Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej lub posiadać status organizacji pozarządowej.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.
b) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
c) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
e) Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
f) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
g) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
h) Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt
c) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
d) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
e) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 21.12.2018 roku, do godziny 14:00 na adres
e-mail: krzykosy@wokiss.plZałączniki:
Doc 
Załącznik nr 1 - Formularz [docx]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Pięczkowie

Wójt Gminy Krzykosy informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego działki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonej numerem 557, położonej w miejscowości Pięczkowo, obręb Pięczkowo.


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 263/2018
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Krzykosy


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Pięczkowie 

 Księga wieczysta   PO1D/00022417/8
 Numer działki  557
 Powierzchnia (m2)  31 m2
 Cena nieruchomości (zł)  800,00
 Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie  Pięczkowo, obręb Pięczkowo
 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zagrodową (symb. graf. ROM/RM) oraz na terenach objętych ochrona archeologiczna.
 Opis nieruchomości  Działka służy jako dojazd do prywatnej działki zabudowanej.
 Forma nabycia

 Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 Termin zapłąty ceny sprzedaży nieruchomości  

 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

 


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Termin składania wniosków do 10.01.2019 r.

"Biała sobota" w ZUS

Zakład ubezpieczeń społecznych

Biała sobota w ZUS
Dzień otwarty dla lekarzy
1 grudnia 2018 r.

W godzinach 9:00-13:00, zapraszamy lekarzy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dzień otwarty pod hasłem: Biała sobota.

W ramach akcji pracownicy ZUS, będą:

 • zakładać profile PUE,
 • prowadzić szkolenia dotyczące wystawiania e-ZLA,
 • pomagać w uzyskaniu certyfikatu ZUS. Certyfikat będzie zapisywany na nośniku/sprzęcie elektronicznym lekarza ( niezbędny jest pendrive albo osobisty laptop),
 • udzielać wyjaśnień dotyczących elektronicznych zwolnień lekarskich również w kontekście pracodawcy (płatnika) i pacjenta (ubezpieczonego).


„Biała sobota" odbędzie się w placówkach ZUS w: Poznaniu (ul. Starołęcka 31), Gnieźnie, Kole, Koninie, Obornikach, Słupcy, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Turku i Wrześni.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 61 8745-438.

Zapraszamy

 

Wykazy dotyczące sprzedaży działek oznaczonych numerami 187/12 i 187/13, położonych w miejscowości Krzykosy, obręb Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazów dotyczących działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych numerami 187/12 i 187/13, położonych w miejscowości Krzykosy, obręb KrzykosyZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 260/2018 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 13 listopada 2018 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Krzykosy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w Krzykosach

 Księga wieczysta   PO1D/00023284/3
 Numer działki  187/12
 Powierzchnia (m2)  1170 m2
 Cena nieruchomości (zł)  47 500,00
 Do ceny sprzedanej działki zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie  Krzykosy, obręb Krzykosy
 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działka znajduje się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
 Opis nieruchomości  Położona w odległości 1 km od centrum miejscowości, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, ma w zasięgu sieć energetyczną i wodociąg, dojazd droga ziemną.
 Forma nabycia  Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Termin zapłąty ceny sprzedaży nieruchomości  

 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

 


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 261/2018 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 13 listopada 2018 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiącej własność Gminy Krzykosy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w Krzykosach

 Księga wieczysta   PO1D/00023284/3
 Numer działki  187/13
 Powierzchnia (m2)  502 m2
 Cena nieruchomości (zł)  23 000,00
 Do ceny sprzedanej działki zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie  Krzykosy, obręb Krzykosy
 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działka znajduje się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
 Opis nieruchomości  Położona w odległości 1 km od centrum miejscowości, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, ma w zasięgu sieć energetyczną i wodociąg.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
 Forma nabycia  Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Termin zapłąty ceny sprzedaży nieruchomości  

 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.