Jesteś tutaj:   

Klub Seniora

EFS

Nabór na stanowiska

W związku z realizacją projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność!"
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach ogłasza
NABÓR NA STANOWISKA:
- osoby prowadzącej zajęcia sportowe
- osoby prowadzącej zajęcia komputerowe
- osoby prowadzącej zajęcia manualne
- osoby prowadzącej Klub Rodziny

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 16.12.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:
  - kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w prowadzeniu określonych zajęć
  Wymagania dodatkowe:
  - Znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
  - Prawo jazdy kat. B

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  - osoba prowadząca zajęcia sportowe – prowadzenie zajęć sportowych z seniorami 8h miesięcznie
  - osoba prowadząca zajęcia komputerowe – prowadzenie zajęć komputerowych dla dwóch grup – 4 h miesięcznie (sprzęt udostępnia zleceniodawca)
  - osoba prowadzącej zajęcia manualne – prowadzenie zajęć manualnych dla dwóch grup 8 h miesięcznie (materiały udostępnia zleceniodawca), planowane zajęcia: ogrodnicze, kosmetyczne, kulinarne, plastyczne, praca z tkaninami, praca z gliną, decoupage, plecionkarstwo, filcowanie, ozdoby z wstążki, szycie, tkanie, haftowanie, szydełkowanie, sitodruk, technika pergaminowa, sutasz, scrapbooking, quilling, makrama.
  - osoba prowadząca Klub Rodziny – prowadzenie klubu rodziny 10 h miesięcznie

 3. Wymagane dokumenty:
  a) formularz oferty (załącznik do ogłoszenia)
  b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu określonych zajęć,
  c) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

 4. Wymiar i charakter zatrudnienia:
  Wszystkie osoby zostaną zatrudnione na umowę zlecenie na okres od 1 stycznia 2020 do 30 września 2021, ilość godzin zależna od realizowanych zajęć.
  Dokładny czas i miejsce realizacji zlecenia zostanie ustalony przy podpisaniu umowy.
  Umowa zawarta zostanie w ramach realizacji projektu Wielkopolski Program operacyjny na lata 2014- 2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 5. Oferty należy składać do 16.12.2019 r. w zamkniętych kopertach:
  1) osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  Wyjaśnień udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych, tel. 612851514 w. 126 lub michal.jankowiak@krzykosy.pl.

 6. Kryterium wybory oferty:
  Cena - 100%

Dyrektor CUW w Krzykosach
/
-/ Michał Jankowiak    Załączniki:

Ikona PDF Formularz oferty [pdf]
Ikona DOC Formularz oferty [doc]

Rozeznanie cenowe - nieregularny transport osób

Nagłówek

5 grudnia 2019 r.

GOO.366.KS.3.2019

Rozeznanie cenowe o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

I. Zamawiający:
- Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy, adres e-mail: michal.jankowiak@krzykosy.pl.

II. Ogłoszenie dotyczy usługi transportowej związanej z działalnością Klubu Seniora w Gminie Krzykosy
Kod CPV: 60140000-1 – nieregularny transport osób

III. Termin wykonania usługi: 07.01.2020 – 30.09.2021 r.

IV. Specyfikacja szczegółowa:
Przedmiotem zamówienia jest dowóz autobusem posiadającym minimum 45 miejsc siedzących członków Klubu Seniora w wyznaczone przez Zamawiającego miejsca, o wyznaczonym terminie:
- miesięcznie – kursy na terenie Gminy Krzykosy – 600 km
- dodatkowo 6 wyjazdów na kwartał na trasach o łącznej długości – 350 km
- terminy i trasy transportu będą ustalane na bieżąco i będą uzależnione od zajęć i spotkań organizowanych w ramach działalności Klubu Seniora

V. Termin przesłania oferty:
- 16 grudnia 2019 – oferty (wzór oferty stanowi załącznik do ogłoszenia) należy składać w zamkniętych kopertach: osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wyjaśnień udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych, tel. 612851514 w. 126 lub michal.jankowiak@krzykosy.pl.

VI. Kryterium wyboru oferty:
- cena brutto za 1 km – waga 100%Załączniki:

Ikona PDF Formularz oferty [pdf]
Ikona DOC Formularz oferty [doc] 

Nabór na stanowiska

W związku z realizacją projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność!"
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach ogłasza

NABÓR NA STANOWISKA:
- psycholog
- dietetyk
- pielęgniarka/pielęgniarz
- ratownik medyczny
- radca prawny

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 16.12.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:
  - Wykształcenie: potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  Wymagania dodatkowe:
  - Znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
  - Prawo jazdy kat. B

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  - psycholog – poradnictwo specjalistyczne w ramach Klubu Seniora, Klubu Rodziny oraz w ramach wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych,
  - dietetyk – spotkania w ramach Klubu Seniora,
  - pielęgniarka/pielęgniarz – usługi w ramach Klubu Seniora, prowadzenie warsztatów zabiegów pielęgnacyjnych,
  - ratownik medyczny – prowadzenie kursu podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej,
  - radca prawny – poradnictwo specjalistyczne w ramach Klubu Rodziny

 3. Wymagane dokumenty:
  a) formularz oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
  b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone kursy,
  c) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 4. Wymiar i charakter zatrudnienia:
  - psycholog - umowa zlecenie – 12 h miesięcznie, okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku,
  - dietetyk – umowa zlecenie – 2 h miesięcznie, okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku,
  - pielęgniarka/pielęgniarz – umowa zlecenie – 5 h miesięcznie okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku + kurs „Warsztaty zabiegów pielęgnacyjnych" – 10 h w roku 2020,
  - ratownik medyczny – umowa zlecenie – kurs podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej 7 h – w roku 2020,
  - radca prawny – umowa zlecenie – 2 h miesięcznie - okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku.

  Dokładny czas realizacji zlecenia zostanie ustalony przy podpisaniu umowy.
  Umowa zawarta zostanie w ramach realizacji projektu Wielkopolski Program operacyjny na lata 2014- 2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 5. Oferty należy składać do 16.12.2019 r. w zamkniętych kopertach:
  1) osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  Wyjaśnień udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych, tel. 612851514 w. 126 lub michal.jankowiak@krzykosy.pl.

 6. Kryterium wybory oferty:
  Cena - 100%

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak       Załączniki:

Ikona PDF Formularz oferty [pdf]
Ikona DOC Formularz oferty [doc]

Załączniki

Osoby chcące przystąpić do projektu powinny wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie. Dokumenty można składać w Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach (budynek szkoły) lub w sekretariacie Urzędu Gminy.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 612851514 wew. 126

Doc Formularz rekrutacyjny [doc]
Doc Oświadczenie uczestnika projektu [doc]

Nabór na stanowisko: ''Lider Klubu Seniora''

Nagłówek

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach ogłasza
NABÓR NA STANOWISKO:
''LIDER KLUBU SENIORA''
(STANOWISKO NIEURZĘDNICZE)

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 31.10.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie: minimum średnie
  • Ukończony kurs „Opiekun osoby starszej"

 2. Wymagania dodatkowe:
  • Znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
  • Prawo jazdy kat. B
  • Umiejętność pracy z osobami starszymi
  • Dodatkowe kursy przydatne w pracy z osobami starszymi
  • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa, cierpliwość, kreatywność, uzdolnienia artystyczne, rękodzieło.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Opieka nad działalnością Klubu Seniora, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki obecności, dzienniki zajęć, opracowywanie miesięcznych planów zajęć, zachowanie cykliczności prowadzonych zajęć. itp. aktywna integracja uczestników klubu seniora, prowadzenie zajęć tematycznych z uczestnikami klubu seniora, organizacja wyjazdów integracyjnych, uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych, pobudzanie aktywności klubowiczów, wzmacnianie wśród uczestników poczucia przynależności do społeczności lokalnej, organizacja imprez okolicznościowych, organizacja spotkań integracyjnych, oraz inne czynności ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność".

 4. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV)- własnoręcznie podpisany
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone kursy
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku opiekuna Klubu Seniora
  • koncepcja pracy Klubu Seniora (max. 2 strony A4)

 5. Wymiar i charakter zatrudnienia: umowa zlecenie – 80 h miesięcznie, okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021roku. Umowa zawarta zostanie w ramach realizacji projektu Wielkopolski Program operacyjny na lata 2014- 2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Umowa zostanie podpisana wyłącznie w przypadku otrzymania dotacji.

 6. Oferty należy składać do 31.10.2019 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko LIDER KLUBU SENIORA"
  • osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".

 7. Wybrane osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja rekrutacyjna będzie oceniała kandydatów na podstawie poniższej punktacji:
  • wykształcenie 0-3 pkt
  • doświadczenie w pracy z osobami starszymi 0-3 pkt
  • doświadczenie w organizacji imprez, spotkań, warsztatów 0-3 pkt
  • koncepcja pracy Klubu Seniora 0-3 pkt
  • dodatkowe kursy i umiejętności 0-3 pkt
  • wysokość wynagrodzenia 0-3 pkt.

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak