WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Informacje

Obwieszczenie dot. "Odbudowy kanału Miłosławskiego"

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia

 że w dniu 25 stycznia 2012r. na wniosek Inwestora tj. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Odbudowa kanału Miłosławskiego od km 0+000 do km 18+110"

 Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin: Miłosław w pow. wrzesińskim, Zaniemyśl, Krzykosy i Środa Wlkp. w pow. średzkim, woj. wielkopolskie. Na podst. art.75 ust.4 ustawy j.w., organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Krzykosy, na obszarze której to gminy znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie (w porozum. z Wójtem i Burmistrzem zainteresowanych gmin).

Wójt
Gminy Krzykosy 
/.../ inż. Andrzej Janicki

Sprawę prowadzi: 
mgr Maria Szymczak
Urząd Gminy Krzykosy-pok. nr 23
tel. 81 285 15 14 wew. 130