Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2018

    Zgodnie § 17 ust. 2 Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIX/233/2017 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia na rok 2017 rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Radzie Gminy Krzykosy sprawozdanie z realizacji programu za rok 2018:

W 2018 roku na realizację programu przewidziano w budżecie 33.000,00 zł, w ciągu roku zwiększono środki do 35.000,00 zł.

Finansowe formy współpracy:
W roku 2018 nie ogłoszono żadnego konkursu na realizację zadań publicznych.

Dotychczasowe zadanie pt. „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy schronienia, wyżywienia i innych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy", które było zlecane w formie konkursu, ze względu na zmianę przepisów w tym zakresie zostało przekazane do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach i obecnie jest realizowane w formie zapytania cenowego.
Przedmiotowe zadanie było realizowane na podstawie podpisanych umów, zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach, a:

 1. Stowarzyszeniem Pomocy „KRĄG" z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą, ul. Poznańska 14 – schronisko dla mężczyzn (koszt osobo-dobowy wynosi 26 zł brutto)
 2. Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie, 94-102 Łódź, Nowe Sady 17 – schronisko dla kobiet i matek z dziećmi (koszt wynosi 900 zł brutto miesięcznie od kobiety + w przypadku dziecka/dzieci dodatkowy koszt uzależniony od wieku).


Ogólny koszt świadczeń za 5 osób (3 mężczyzn i 2 kobiety) wyniósł 25.622,44 zł.

Ośrodkowi Pomocy Społecznej zlecono także współpracę ze Stowarzyszeniem „Najlepiej Razem", polegającą na dystrybucji oraz rozliczaniu żywności w formie darów żywnościowych. W roku sprawozdawczym z Podprogramu 2017 (3 dystrybucje żywności w 2018 r.) i z Podprogramu 2018 (1 dystrybucja żywności) skorzystało 400 osób z terenu Gminy Krzykosy. Koszt ogólny żywności wyniósł 144.877,88 zł, łącznie wydano 30.813,16 kg żywności. Ze środków na realizację programu pokryto koszty transportu żywności w wysokości 2.706,00 zł.
Kadra Ośrodka od kilku lat efektywnie współpracuje z tym Stowarzyszeniem włączając się aktywnie w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który polega na udzielaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie artykułów żywnościowych. Pomocą taką mogły być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej tj. 1.402,00 zł (701,00 zł x 200%), a dla osoby w rodzinie tj. 1.056,00 zł (528,00 zł x 200%) uprawniającego do korzystania z pomocy po otrzymaniu skierowania od pracownika socjalnego.
Innych zadań publicznych, takich jak np. zadania w zakresie:

 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 2. upowszechniania działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 3. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,


nie zlecano do realizacji organizacjom pozarządowym.

Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu – rozgrywki Gminnej Ligi Piłkarskiej, Gmina prowadzi samodzielnie.

Z form pozafinansowych współpracy:

 1. Gmina wywiązuje się z obowiązku konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLXV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – w roku 2018 konsultacji w myśl ustawy podlegała jedna podjęta przez Radę Gminy Uchwała – Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
 2. udzielano wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego organizacjom pozarządowym przy realizacji przez nie zadań statutowych, ważnych dla lokalnego środowiska, takich jak:
  a) Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu – pomoc techniczna i organizacyjna przy realizacji turniejów tenisa ziemnego oraz Rankingu Powiatów w Biegach Przełajowych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
  b) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Krzykosy – pomoc techniczna i organizacyjna przy organizacji V Krajowego Festiwalu Seniorów „ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI",
  c) Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzykosach i Jednostki OSP z terenu Gminy – pomoc techniczna i organizacyjna przy realizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Gminnych Zawodów Sportowo–Pożarniczych oraz Turnieju strzelania z wiatrówki i tenisa stołowego.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki  

Krzykosy, dnia 13 maja 2019 r.