WAŻNE!

Program współpracy

Uchwała Nr X/101/2019

Uchwała Nr X/101/2019
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 t.j. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się na rok 2020 „Roczny program współpracy Gminy Krzykosy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 

Portable Document Format Załącznik - Roczny program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [pdf]

Uzasadnienie
do Uchwały nr X/101/2019
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

    Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na samorząd obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, realizującymi zadania Gminy w sferze publicznej. Katalog zadań publicznych określa ustawa, natomiast Gmina wskazuje własne priorytety w tym zakresie.

    Podstawową formą współpracy będzie realizacja zadań o charakterze pozafinansowym. Na zadania wymagające zakładów finansowych środki na ich wykonanie zostały zabezpieczone w projekcie budżetu Gminy na rok 2020.
Program zostanie przyjęty po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

    Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.