Najbliższa sesja Rady

XIII (budżetowa) zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy
 


 

 Pieczęć Rady Gminy Krzykosy

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

 

   

20 grudnia 2019 r.

RG.0002.10.2019 Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XIII (budżetowa) zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030:
  a) Przedstawienie projektu uchwały;
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy;
  c) Dyskusja;
  d) Głosowanie projektu uchwały.
 8. Uchwalenie budżetu Gminy Krzykosy na 2020 rok:
  a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;
  c) Przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy;
  d) Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji oraz w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  e) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;
  f) Głosowanie projektu uchwały.
 9. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący       
Rady Gminy           
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.