2017

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dot. rozbudowy dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin-Szypłów i nr 3742P Klęka-Żerków

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j.)

 

Zawiadamiam

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

polegającego na rozbudowie dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin-Szypłów i nr 3742P Klęka-Żerków na odcinku Szypłów - granica powiatu obręb Wolica Pusta, gmina Nowe Miasto nad Wartą oraz obręb Osiek - Cząszczew, gmina Jarocin województwo wielkopolskie.

 

Inwestor: Zarząd Powiatu Średzkiego, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 6 grudnia 2017r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 7/17 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu  w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy,

pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki