2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

OSR.6220.4.10.2019

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

Zawiadamiam

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 12 w miejscowości Pięczkowo, obręb Pięczkowo, gmina Krzykosy.
Inwestor: SUN VENTURE Sp. z o.o.
ul. Wspólna 63b/2
00-687 Warszawa

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w dniu 11 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

Decyzję nr 1/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pokój nr 23 (tel. 61-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt              
Gminy Krzykosy     
/-/ inż. Andrzej Janicki

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:
........................, dnia .........................
Zdjęto z tablicy ogłoszeń:
........................, dnia .........................