WAŻNE!

2020

Prośba o wydanie ponownej opinii

Krzykosy, dnia 23 czerwca 2020 r.

OSR.6220.4.3.2020 

 

Z dowodem doręczenia

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wielkopolska

 

    Informuję, iż opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 20 maja 2020 r. (data wpływu 20 maja 2020 r.) znak pisma ON.NS-52-4-9/20 dotycząca warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo- Sulęcin, gmina Krzykosy została wydana przed przekazaniem uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej odpowiedź na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak pisma WOO-IV.4220.72.2020.JC.2.
   W związku z powyższym zwracam się z prośba o wydanie ponownej opinii.

W załączeniu:

 • uzupełnienie do karty informacyjnej


Do wiadomości: Strony postępowania – zgodnie z art. 49 pa

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158


Krzykosy, dnia 23 czerwca 2020 r.

OSR.6220.4.3.1.2020 

 

Z dowodem doręczenia

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

    Informuję, iż opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 20 maja 2020 r. (data wpływu 20 maja 2020 r.) znak pisma ON.NS-52-4-9/20 dotycząca warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo- Sulęcin, gmina Krzykosy została wydana przed przekazaniem uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej odpowiedź na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak pisma WOO-IV.4220.72.2020.JC.2.
    W związku z powyższym zwracam się z prośba o wydanie ponownej opinii.

W załączeniu:

 • uzupełnienie do karty informacyjnej


Do wiadomości: Strony postępowania – zgodnie z art. 49 pa

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158

Oświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Krzykosy, dnia 18 czerwca 2020 r.

OSR.6220.4.2.2020

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska W Poznaniu
Ul. J.H. Dąbrowskiego 79 60-529 Poznań

 

OŚWIADCZENIE

    Na podstawie art. 64 ust. 2 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późno zm.) niniejszym oświadczam, że wnioskodawca Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska nie jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) od Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy.

Uzasadnienie

    Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Krzykosy albowiem wnioskodawcą jest Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska. Wnioskodawca jest odrębną jednostką samorządu terytorialnego.

Otrzymują:

 1. adresat (ePUAP)
 2. pełnomocnik wnioskodawcy
 3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa
 4. a/a


Sprawę prowadzi:

Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158

Obwieszczenie: Modernizacja drogi powiatowej nr 3671 P na odcinku Borowo-Sulęcin

Krzykosy, 7 maja 2020 r.

OSR.6220.4.2020

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamia strony, że:

 1. z wniosku Starostwa Powiatowego ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska reprezentowanym przez Pana Hieronima Krzysztofiaka, ul. Kilińskiego 36/18, 63-000 Środa Wielkopolska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3671 P na odcinku Borowo-Sulęcin położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 20/3, 21/1, 21/3, 22/1, 24/1, 25/3, 27/1, 28/1, 42, 60/1, 66, 68/1, 68/2, 271, 272/1, 273/1, 274/1, 275/1, 275/1, 277/1, 278/1, 278/2, 279/1, 280/1, 281/1, 282/1, 283/1, 284/1, 284/7, 310, 324/3, 324/5, 326/1, 522/1, 522/3, 631, 632, 9142/2, obręb Sulęcinek, oraz 97/1, 97/2, 98/2, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 118/1, 118/2, 119/1, 123/1 obręb Sulęcin.
 2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 62 oraz § 3 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzykosy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej i Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.


Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie w godzinach urzędowania, na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres krzykosy@wokiss.pl lub daria.skowronska@ug.krzykosy.pl oraz telefonicznie 61 28 515 14 wew. 131 lub 661 217 158

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzykosy o trwającej procedurze w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Młodzikowo"

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

    Na podstawie art. 29, 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Zawiadamiam

o trwającej procedurze w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Młodzikowo" o łącznej mocy do 100,00 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 73, 74, 75, 68/2, 68/3, 68/4, 47/4, 104/2" obręb geodezyjny Młodzikowo.

Procedura ta poprzedza wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia.

Wnioskodawcą jest pan Rafał Odrobiński - pełnomocnik Inwestora:
Elektrownia PV Młodzikowo Sp. z o.o. pl. J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Krzykosy.

Opinię i uzgodnienie decyzji wydaje: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektor Zarządu Wód Zlewni Polskich w Kole oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 6128 515 14 wew.131 lub 661-217-158) w godzinach urzędowania.

W dniach od 29 stycznia 2020 r. do 27 lutego 2020 r. zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Krzykosach , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Krzykosach- pok. nr 23
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzykosy

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131