WAŻNE!

Zarządzenia 2010

Zarządzenie nr 191/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.

 

Zarządzenie Nr  191/2010

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia  15 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

Na podstawie art. art. 257 oraz  . art. 222 ust.4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXXV/225/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010 Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/225/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVI/229/2010 z dnia 15 stycznia 2010r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVIII/237/2010 z dnia 16 lutego 2010r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIXI/239/2010 z dnia 16 marca  2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/248/2010 z dnia 7 maja  2010r

Zarządzeniem  Wójta Gminy Krzykosy Nr 186/2010 z dnia 18 maja 2010r.

Zarządzeniem  Wójta Gminy Krzykosy Nr 189/2010 z dnia 25 maja 2010r

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 5.040,00 zł i po zmianach wynoszą 16.400.470,34 zł,

w tym:

- dochody bieżące  15.825.833,34 zł,

- dotacje na zadania zlecone  2.365.460,00 zł,

  zgodnie z załącznikiem nr 1         

2.  Zwiększa się wydatki o kwotę  5.040,00 zł i po zmianach wynoszą 19.837.701,95 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 15.521.546,47 zł,

- wydatki na zadania zlecone  2.365.460,00 zł,

 zgodnie z  załącznikiem nr 2.

  § 2.  1.W załączniku Nr 1 do Uchwały  wprowadza się  zmiany  określone załącznikiem  nr 1

 do niniejszego Zarządzenia.   

          2.W załączniku Nr 2do Uchwały  wprowadza się  zmiany  określone załącznikiem  nr 2

 do niniejszego Zarządzenia.   

           3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.   

 

 § 3.   Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy  obwieszczeń w Urzędzie Gminy.                 

  § 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Załączniki:

Wójt Gminy

(-) inż. Andrzej Janicki

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy

Nr  191/2010  z dnia 15 czerwca 2010r.

Dz. 010 Rolnictwo i lowiectwo :

- rozdział 01095 -wydatki : dokonano przesunięć między paragrafami

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

- rozdział 75107 - dochody i wydatki : na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego  Nr DKN-680-11/10 z dnia 15 czerwca 2010r. zwiększono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych w czasie Wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  oraz dokonano przesunięć między paragrafami

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412- wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami- zwiększono wydatki na usługi remontowe oraz badania zdrowotne, zmniejszono § 430.

- rozdział 75421- wydatki: w związku z przedłużającym się stanem  alarmowym,  związanym z zagrożeniem powodziowym na terenie gminy, dokonuje się, na podstawie art.222 ust 4, przesunięcia środków z rezerwy ogólnej j na paragrafy wydatkowe.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- rozdział 75818- wydatki: dokonuje się przesunięcia środków z rezerwy ogólnej w  celu zabezpieczenia środków na zagrożenie przeciwpowodziowe.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- rozdział 85154- wydatki: : dokonano przesunięć między paragrafami, zwiększono wydatki w §470 na rzecz usług remontowych §427.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85219- wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami.

Wójt Gminy

(-) inż. Andrzej Janicki