Zarządzenia 2012

Zarządzenie nr 96/2012 z dnia 27 września 2012 r.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 96/2012

Wójt Gminy Krzykosy

z dnia 27 września 2012r.

 

w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zmianami ),

 

 § 1. Postanawia się sprzedać nieruchomości gruntowe działki nr 519/7, 519/9, 519/10 519/12 przeznaczone pod zabudowę, położone w miejscowości Bogusławki, które szczegółowo opisane zostały w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, o których mowa w §1.   

 

§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, a informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                             Wójt Gminy Krzykosy

                                               /- /inż. Andrzej Janicki

 

                                                                            Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2012
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2012r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
stanowiących własność gminy Krzykosy

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze

przetargowej położonych w Bogusławkach

 

Księga Wieczysta

22414

Numer działki

519/7

519/9

519/10

519/12

Powierzchnia (m2)

790

914

1184

1083

Cena nieruchomości (zł)

27.500

31.700

41.200

37.500

Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży

Położenie

Bogusławki

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z planem miejscowym w/w działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowo- usługowe oznaczone w planie symbolem ROM. 

Opis nieruchomości

Otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa tereny rolne. Grunt w zasięgu ma energię elektryczną, dojazd jezdnią ziemną.

Forma nabycia

Sprzedaż

Termin zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości

Najpóźniej na 1 dzień przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.