WAŻNE!

Zarządzenia 2015

Zarządzenie Nr 75/2015 z dnia 16 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75/2015

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 16 listopada 2015 roku

 

w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym.    

 

      Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015r., poz. 1515) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym.  

 

§ 2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.