WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 258/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 258/2018
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Krzykosy na 2019 rok

    Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Krzykosy na 2019 rok wraz z objaśnieniami w wersji określonej w projekcie uchwały budżetowej wraz z załącznikami i przedkłada się te materiały Radzie Gminy Krzykosy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt               
(-) inż. Andrzej Janicki


Załączniki:
Portable Document Format Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok [pdf]