WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 100/2020

Zarządzenie Nr 100/2020

Zarządzenie Nr 100/2020
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 29 kwietnia 2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

    Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/135/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 89/2020 z dnia 3 lutego 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 94/2020 z dnia 4 marca 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 95/2020 z dnia 16 marca 2020r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/149/2020 z dnia 26 marca 2020r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 419.581,78 zł i po zmianach wynoszą 52.557.754,78 zł,
w tym:
- dochody bieżące 36.030.831,42 zł,
- dotacje na zadania zlecone 10.802.131,78 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 419.581,78 zł i po zmianach wynoszą 65.837.754,78 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 36.010.193,81 zł,
- wydatki na zadania zlecone 10.802.131,78 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 22.800 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku Nr 3a do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku Nr 3b do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki

 

Załączniki

Ikona PDF Załącznik Nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2020 r. [57 KB]
Ikona PDF Załącznik Nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2020 r. [60 KB]
Ikona PDF Załącznik Nr 3a - Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 2020 r. [54 KB]
Ikona PDF Załącznik Nr 3b - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 2020 r. [54 KB]

 

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy
Nr 100/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01010- wydatki: Zabezpieczono środki na opłaty za zajecie pasa drogowego.
-rozdział 01095- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2020.6 z dnia 21 kwietnia 2020r. wprowadzono dotację na zwrot podatku akcyzowego rolnikom. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75011- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020r. zwiększono plan dotacji na zadania dotyczące spraw obywatelskich. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75421 –wydatki: w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie całego kraju dokonano podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł, aby umożliwić podjęcie koniecznych działań na terenie Gminy Krzykosy.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75818 –wydatki: dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 22.800zł. Środki przesunięto do rozdz. 01095 oraz 85415.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85213- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020r. zmniejszono plan dotacji na składki zdrowotne. Jednocześnie zmniejszono środki po stronie wydatków w OPS.
-rozdział 85295- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.91.2020.7 z dnia 8 kwietnia 2020r. wprowadzono plan dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób objętych kwarantanną. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków w OPS.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
-rozdział 85415- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2020.3 z dnia 1 kwietnia 2020r. wprowadzono plan dotacji na stypendia dla uczniów. Zabezpieczono udział własny gminy i wprowadzono środki po stronie wydatków w OPS.

Dz. 855 Rodzina:
-rozdział 85501- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020r. zwiększono plan dotacji na świadczenia wychowawcze. Jednocześnie zwiększono środki po stronie wydatków.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
-rozdział 92605- wydatki: Środki otrzymane z Powiatu Średzkiego na utrzymanie Kortów Tenisowych przesunięto do § 4210.