WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 89

Zarządzenie Nr 89/2020

Zarządzenie Nr 89/2020
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 3 lutego 2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

    Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/135/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody o kwotę 260,00 zł i po zmianach wynoszą 52.012.260,00 zł, w tym:
- dochody bieżące 35.485.336,64 zł,
- dotacje na zadania zlecone 16.526.923,36 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 260,00 zł i po zmianach wynoszą 65.292.260,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 35.437.545,03 zł,
- wydatki na zadania zlecone 29.854.714,97 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3a do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik Nr 3b do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt              
(-) inż. Andrzej Janicki

Załączniki

Ikona PDF Załącznik Nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2020 r. [pdf]
Ikona PDF Załącznik Nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2020 r. [pdf]
Ikona PDF Załącznik Nr 3a - Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 2020 r. [pdf]
Ikona PDF Załącznik Nr 3b - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 2020 r. [pdf]

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy
Nr 89/2020 z dnia 3 lutego 2020r.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85215 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2020.8 z dnia 28.01.2019r. wprowadzono plan dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków.

Wójt              
(-) inż. Andrzej Janicki