WAŻNE!

XLIV Sesja - 28.09.2010 r.

Uchwała Nr XLIV/269/2010

UCHWAŁA NR XLIV/269/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 września 2010 roku

 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzykosy

                   Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r.: Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami):

§ 1. Określa się górne stawki opłat brutto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

1) Odbiór odpadów komunalnych:

            a)   18 zł    za 1 pojemnik 80 l,

            b)   20 zł    za 1 pojemnik 120 l,

            c)    38 zł    za 1 pojemnik 240 l,

            d)    95 zł    za wywóz 1 pojemnika 1100 l,

             e)  110 zł    za wywóz 1 pojemnika powyżej 1100 l na składowisko,

2)  Odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego przez pojazdy asenizacyjne:

a)      pojemniki do 5000l -80 zł za jednokrotne opróżnienie zbiornika bezodpływowego

b)     za każde rozpoczęte 1000 l powyżej 5000 l - 16 zł, za jednokrotne opróżnienie zbiornika bezodpływowego

§ 2.1. Przy selektywnym zbieraniu i odbiorze odpadów, stawki o których mowa w § 1 pkt. 1 ulegają  obniżeniu  o 20 %

2. Za selektywne zbierane odpady uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach, w ilościach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) Rady Gmin zobowiązane są określić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Zaproponowane stawki opłat za odebranie odpadów zostały ustalone na wyższym poziomie w stosunku do obecnie obowiązujących cen na tego typu usługi. Takie określenie wysokości stawek ma na celu zapewnienie funkcji sankcyjnej tej opłaty w przypadku uchylania się właścicieli nieruchomości od obowiązku nałożonego przez art. 6 ust. 1 w/w ustawy .

Powyższy projekt uchwały Rad Miast i Gmin należących do Porozumienia, zgodnie z art. 6 ust. 4 w/w ustawy, przewiduje zastosowanie niższych stawek opłat w stosunku do właściciela nieruchomości, którego odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny. Powyższe stawki opłat za selektywną zbiórkę odpadów mają na celu zachęcenie mieszkańców do dbałości o środowisko oraz wyuczenia nawyku odzysku surowców z odpadów.

Wzrost ceny za usługę spowodowany jest podniesieniem opłaty za korzystanie ze środowiska

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając