WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXIII/209/2009

UCHWAŁA NR XXXIII/209/2009
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. N 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1, art. 15 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego Uchwałą Nr V/23/2007 z dnia 22.02.2007 r. (Dz.U. Nr 58, poz. 1526 z dnia 19 kwietnia 2007 r.) zwanego dalej miejscowym planem, polegającej na:

  • 1) zmianie tekstu miejscowego planu w zakresie:
  • a) dostosowania nazewnictwa stosowanego w uchwale do znowelizowanego prawa,
  • b) zaktualizowania form zapisu ustaleń,
  • c) doprecyzowania i dostosowania do potrzeb ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zasad rozbudowy obiektów, zasad podziału terenów,
  • d) zaktualizowania wykazu obiektów objętych ochroną konserwatorską;
  • 2) zmianie rysunku miejscowego planu w zakresie:
  • a) korekty oczywistej pomyłki w zakresie oznaczeń cieków wodnych i wprowadzenie symbolu „WS" zamiast „W",
  • b) oznaczenia symbolem dróg publicznych wyłącznie dróg uznanych na mocy określonych dokumentów za drogi publiczne krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, a pozostałym drogom nadanie oznaczenia dróg wewnętrznych.

 

§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego miejscowym planem określonym w § 1.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik: