WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXIII/210/2009

  UCHWAŁA Nr XXXIII/210/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1)od gruntów:

  • a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni
  • b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,87 zł od 1 ha powierzchni
  • c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,11 zł od 1 m2 powierzchni

2)od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych - 0,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,34 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,29 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3)od budowli - 2% ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/127/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 października 2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od

1 stycznia 2010 roku.

 

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XXXIII/210/2009

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określenie stawek podatku od nieruchomości należy do rady gminy. Maksymalne stawki zostały ustalone w art.5 ust.1 pkt. 1-3 powołanej ustawy. Proponowane stawki mieszczą się w granicach wynikających z tego przepisu. Z tych względów podjęcie uchwały jest zasadne.