WAŻNE!

II Sesja - 6.XII.2010 r.

Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady

UCHWAŁA NR II/8/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie   ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady.

Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dla Przewodniczącego Rady zryczałtowaną miesięczną dietę w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z art. 2  ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), zwaną dalej „dietą", z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wysokość diety o której mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 50% półtora krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 ze zmianami).

§ 2. Dieta płatna jest z dołu w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.

§ 3. W przypadku ustania pełnienia lub objęcia funkcji Przewodniczącego w ciągu miesiąca kalendarzowego wysokość diety ulega zmniejszeniu o 1/30 za każdy dzień niewykonywania obowiązków.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/10/2006r. Rady Gminy Krzykosy z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2010 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady

UCHWAŁA NR II/8/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie   ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady.

Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dla Przewodniczącego Rady zryczałtowaną miesięczną dietę w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z art. 2  ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), zwaną dalej „dietą", z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wysokość diety o której mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 50% półtora krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 ze zmianami).

§ 2. Dieta płatna jest z dołu w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.

§ 3. W przypadku ustania pełnienia lub objęcia funkcji Przewodniczącego w ciągu miesiąca kalendarzowego wysokość diety ulega zmniejszeniu o 1/30 za każdy dzień niewykonywania obowiązków.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/10/2006r. Rady Gminy Krzykosy z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2010 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając