WAŻNE!

V Sesja - 4.III.2011 r.

Uchwała Nr V/30/2011 w sprawie wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych za działalność sportową

UCHWAŁA Nr V/30/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 4 marca 2011roku

w sprawie wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych za działalność sportową 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zmianami) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze  zmianami),Rada Gminy Krzykosy uchwala

 

REGULAMIN

WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD SPORTOWYCH

PRZYZNAWANYCH W DZIEDZINIE SPORTU

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika oraz zawodników w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów, instruktorów i działaczy klubów sportowych i stowarzyszeń lub szkół działających na terenie Gminy Krzykosy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. 1. Wyróżnienia i nagrody finansowane są ze środków budżetu Gminy Krzykosy.

2. Środki pieniężne przeznaczone na wyróżnienia i nagrody, o których mowa w § 1 będą corocznie zabezpieczone w budżecie Gminy Krzykosy.

§ 3. 1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Wójt po uzyskaniu opinii właściwej do spraw sportu Komisji Rady Gminy Krzykosy.

2. Z pisemnym wnioskiem o przyznanie wyróżnienia lub nagrody może wystąpić klub sportowy lub stowarzyszenie, dyrektor szkoły, radny Rady Gminy Krzykosy, a także Wójt z własnej inicjatywy.

3.Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane:

1) zawodnikom - osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Gminy Krzykosy,

2) trenerom, instruktorom i działaczom klubów sportowych i stowarzyszeń lub szkół mających siedzibę i działających na terenie Gminy Krzykosy.

 

ROZDZIAŁ II

NAGRODY

§ 4. 1. Nagroda jest wyrazem uznania dla:

1)    zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe,

2)    trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki sportowe ich zawodników,

3)    działaczy sportowych za ich zaangażowanie, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Gminie Krzykosy.

2. Nagrody mogą być przyznawane za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, za działalność zawodową lub społeczną na rzecz rozwoju sportu w Gminie Krzykosy mającą pośrednio wpływ na wyniki sportowe uzyskiwane przez sportowców zamieszkałych na stałe w Gminie Krzykosy.

3. Wysokimi wynikami sportowymi są:

     1) we współzawodnictwie międzynarodowym zajęcie od I do X miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

     2) we współzawodnictwie krajowym za zajęcie:

a) od I do X miejsca w Mistrzostwach Polski,

b) od I do VIII miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu makroregionu,

c) od I do VI miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu regionu lub województwa,

d) I miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu powiatu.

§ 5. Nagrody mogą być przyznawane w trzech kategoriach:

1)    „zawodnik" - zawodnikom klubów sportowych i stowarzyszeń oraz szkół za  najwyższe osiągnięcia sportowe,

2)    „trener/instruktor/działacz" - trenerom, instruktorom i działaczom klubów sportowych, które mają swoją siedzibę na terenie Gminy Krzykosy,

3)    „zespół sportowy" - drużyna sportowa za wysokie wyniki sportowe, zdobyte tytuły lub uzyskane miejsca

§ 6. 1. Wysokość nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe nie może przekroczyć:

1)    w kategorii zawodnik:

a)    2500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1,

b)   1500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt a),

c)    700,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt b),

d)   400,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt c),

e)    200,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt d),

2)    500,00 zł w kategorii trener/instruktor/działacz,

3)    w kategorii zespół sportowy:

a)    4000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1,

b)   3000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt a),

c)    2500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt b),

d)   1500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt c),

e)    1000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt d).

2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika lub zespół sportowy dwóch i więcej wysokich wyników sportowych, w czasie tych samych zawodów lub w ciągu roku kalendarzowego, wartość nagród nie może przekroczyć 150 % kwoty określonej w ust.1.

 

Rozdział III

WYRÓŻNIENIA

§ 7. 1. Wyróżnienie jest formą uznania za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, za działalność zawodową lub społeczną na rzecz rozwoju sportu w Gminie Krzykosy, w tym również mającą pośrednio wpływ na wyniki sportowe uzyskiwane przez sportowców zamieszkałych na stałe w Gminie Krzykosy.

2. Wyróżnieniami są: puchary, statuetki, medale, dyplomy, listy gratulacyjne, strój sportowy, sprzęt sportowy lub drobne upominki rzeczowe.

 

Rozdział IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia i nagrody zawiera:

     1) oznaczenie podmiotu zgłaszającego do wyróżnienia lub nagrody,

     2) dane osobowe kandydata lub kandydatów w przypadku zespołu sportowego,

     3) dane dotyczące klubu sportowego, stowarzyszenia, szkoły,

     4) uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe zawodnika lub zespołu sportowego, a w przypadku trenera/instruktora/działacza efekty ich pracy wraz z dokumentacją potwierdzającą,

     5) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania wyróżnienia lub nagrody.

2. Wyróżnienie, o którym mowa w § 7 Wójt może przyznać bez pisemnego wniosku z własnej inicjatywy.

§ 9.  Wniosek o przyznanie wyróżnienia i nagrody składa się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, uwzględniając wyniki z okresu od stycznia do grudnia roku poprzedniego.   

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr V/30/2011 w sprawie wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych za działalność sportową

UCHWAŁA Nr V/30/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 4 marca 2011roku

w sprawie wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych za działalność sportową 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zmianami) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze  zmianami),Rada Gminy Krzykosy uchwala

 

REGULAMIN

WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD SPORTOWYCH

PRZYZNAWANYCH W DZIEDZINIE SPORTU

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika oraz zawodników w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów, instruktorów i działaczy klubów sportowych i stowarzyszeń lub szkół działających na terenie Gminy Krzykosy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. 1. Wyróżnienia i nagrody finansowane są ze środków budżetu Gminy Krzykosy.

2. Środki pieniężne przeznaczone na wyróżnienia i nagrody, o których mowa w § 1 będą corocznie zabezpieczone w budżecie Gminy Krzykosy.

§ 3. 1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Wójt po uzyskaniu opinii właściwej do spraw sportu Komisji Rady Gminy Krzykosy.

2. Z pisemnym wnioskiem o przyznanie wyróżnienia lub nagrody może wystąpić klub sportowy lub stowarzyszenie, dyrektor szkoły, radny Rady Gminy Krzykosy, a także Wójt z własnej inicjatywy.

3.Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane:

1) zawodnikom - osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Gminy Krzykosy,

2) trenerom, instruktorom i działaczom klubów sportowych i stowarzyszeń lub szkół mających siedzibę i działających na terenie Gminy Krzykosy.

 

ROZDZIAŁ II

NAGRODY

§ 4. 1. Nagroda jest wyrazem uznania dla:

1)    zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe,

2)    trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki sportowe ich zawodników,

3)    działaczy sportowych za ich zaangażowanie, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Gminie Krzykosy.

2. Nagrody mogą być przyznawane za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, za działalność zawodową lub społeczną na rzecz rozwoju sportu w Gminie Krzykosy mającą pośrednio wpływ na wyniki sportowe uzyskiwane przez sportowców zamieszkałych na stałe w Gminie Krzykosy.

3. Wysokimi wynikami sportowymi są:

     1) we współzawodnictwie międzynarodowym zajęcie od I do X miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

     2) we współzawodnictwie krajowym za zajęcie:

a) od I do X miejsca w Mistrzostwach Polski,

b) od I do VIII miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu makroregionu,

c) od I do VI miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu regionu lub województwa,

d) I miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu powiatu.

§ 5. Nagrody mogą być przyznawane w trzech kategoriach:

1)    „zawodnik" - zawodnikom klubów sportowych i stowarzyszeń oraz szkół za  najwyższe osiągnięcia sportowe,

2)    „trener/instruktor/działacz" - trenerom, instruktorom i działaczom klubów sportowych, które mają swoją siedzibę na terenie Gminy Krzykosy,

3)    „zespół sportowy" - drużyna sportowa za wysokie wyniki sportowe, zdobyte tytuły lub uzyskane miejsca

§ 6. 1. Wysokość nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe nie może przekroczyć:

1)    w kategorii zawodnik:

a)    2500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1,

b)   1500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt a),

c)    700,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt b),

d)   400,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt c),

e)    200,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt d),

2)    500,00 zł w kategorii trener/instruktor/działacz,

3)    w kategorii zespół sportowy:

a)    4000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1,

b)   3000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt a),

c)    2500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt b),

d)   1500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt c),

e)    1000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt d).

2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika lub zespół sportowy dwóch i więcej wysokich wyników sportowych, w czasie tych samych zawodów lub w ciągu roku kalendarzowego, wartość nagród nie może przekroczyć 150 % kwoty określonej w ust.1.

 

Rozdział III

WYRÓŻNIENIA

§ 7. 1. Wyróżnienie jest formą uznania za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, za działalność zawodową lub społeczną na rzecz rozwoju sportu w Gminie Krzykosy, w tym również mającą pośrednio wpływ na wyniki sportowe uzyskiwane przez sportowców zamieszkałych na stałe w Gminie Krzykosy.

2. Wyróżnieniami są: puchary, statuetki, medale, dyplomy, listy gratulacyjne, strój sportowy, sprzęt sportowy lub drobne upominki rzeczowe.

 

Rozdział IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia i nagrody zawiera:

     1) oznaczenie podmiotu zgłaszającego do wyróżnienia lub nagrody,

     2) dane osobowe kandydata lub kandydatów w przypadku zespołu sportowego,

     3) dane dotyczące klubu sportowego, stowarzyszenia, szkoły,

     4) uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe zawodnika lub zespołu sportowego, a w przypadku trenera/instruktora/działacza efekty ich pracy wraz z dokumentacją potwierdzającą,

     5) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania wyróżnienia lub nagrody.

2. Wyróżnienie, o którym mowa w § 7 Wójt może przyznać bez pisemnego wniosku z własnej inicjatywy.

§ 9.  Wniosek o przyznanie wyróżnienia i nagrody składa się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, uwzględniając wyniki z okresu od stycznia do grudnia roku poprzedniego.   

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając