WAŻNE!

VI Sesja - 6.IV.2011 r.

Uchwała Nr VI/40/2011 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie...

UCHWAŁA NR VI/40/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu gminy dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 69,  poz.873 ze zm.).

§ 2. 1. Podmiot może składać wiosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na kolejny rok budżetowy w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy w Urzędzie Gminy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest składanie wniosków w trakcie roku budżetowego. Wnioski składane są do Wójta gminy.

3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się, w szczególności:

1) znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę celów,

2) ustalenia, czy w ramach rozwiązań organizacyjnych zapewniona jest realizacja wskazanego zadania gwarantująca zaspokojenie potrzeb w przedmiotowym zakresie,

3) ustalenie, czy sposób realizacji zadania wskazanego we wniosku gwarantuje jego prawidłowe wykonanie,

4) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

5) możliwości sfinansowania proponowanego zadania ze środków budżetu gminy.

5. Wójt gminy dokonuje oceny wniosków i w przypadku ich akceptacji umieszcza w projekcie uchwały budżetowej, a w sytuacji złożenia wniosku w trakcie roku budżetowego w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu.

§ 3. 1. Wójt Gminy w terminie 21 dni od dnia uchwalenia przez Radę Gminy uchwały budżetowej przekazuje podmiotom odpowiedzi na złożone wnioski, a w przypadku przyznania dotacji podaje jej wysokość.

2. Udzielenie dotacji odbywa się po uchwaleniu przez Radę Gminy uchwały budżetowej na dany rok oraz po podpisaniu umowy zawartej pomiędzy gminą, a uprawnionym podmiotem zgodnie z art., 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w kilku ratach w zależności od specyfiki zadania i postanowień umowy. Przekazanie kolejnej raty środków następuje po rozliczeniu uprzednio otrzymanej dotacji.

§ 4. 1. Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia Wójtowi Gminy rozliczenia dotacji pod względem rzeczowym i finansowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie końcowe powinno nastąpić:

1) w terminie 15 dni po zakończeniu zadania,

2) w przypadku zadań, których termin zakończenia realizacji upływa z dniem 31 grudnia, w terminie do 20 dni po zakończeniu realizacji zadania.

3. Zatwierdzenia przedłożonego rozliczenia dotacji dokonuje Wójt Gminy.

§ 5. 1. Wójt Gminy lub pracownik Urzędu Gminy działający z jego upoważnienia, prowadzący merytoryczny nadzór nad realizacją zadań objętych dotacją, dokonuje kontroli wykonywanych dotowanego zadania, a w szczególności:

1) zgodność realizacji zadania z zapisami umowy,

2) jakości i terminowości jego realizacji,

3) sposobu realizacji zadania i wydatkowania środków zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją prowadzoną przez podmiot dotowany.

2. Podmiot podlegający kontroli zobowiązany jest do udostępnienia niezbędnych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli dotowanego zadania publicznego z budżetu gminy.

3. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół wraz z wnioskami pokontrolnymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.     

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr VI/40/2011 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie...

UCHWAŁA NR VI/40/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu gminy dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 69,  poz.873 ze zm.).

§ 2. 1. Podmiot może składać wiosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na kolejny rok budżetowy w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy w Urzędzie Gminy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest składanie wniosków w trakcie roku budżetowego. Wnioski składane są do Wójta gminy.

3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się, w szczególności:

1) znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę celów,

2) ustalenia, czy w ramach rozwiązań organizacyjnych zapewniona jest realizacja wskazanego zadania gwarantująca zaspokojenie potrzeb w przedmiotowym zakresie,

3) ustalenie, czy sposób realizacji zadania wskazanego we wniosku gwarantuje jego prawidłowe wykonanie,

4) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

5) możliwości sfinansowania proponowanego zadania ze środków budżetu gminy.

5. Wójt gminy dokonuje oceny wniosków i w przypadku ich akceptacji umieszcza w projekcie uchwały budżetowej, a w sytuacji złożenia wniosku w trakcie roku budżetowego w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu.

§ 3. 1. Wójt Gminy w terminie 21 dni od dnia uchwalenia przez Radę Gminy uchwały budżetowej przekazuje podmiotom odpowiedzi na złożone wnioski, a w przypadku przyznania dotacji podaje jej wysokość.

2. Udzielenie dotacji odbywa się po uchwaleniu przez Radę Gminy uchwały budżetowej na dany rok oraz po podpisaniu umowy zawartej pomiędzy gminą, a uprawnionym podmiotem zgodnie z art., 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w kilku ratach w zależności od specyfiki zadania i postanowień umowy. Przekazanie kolejnej raty środków następuje po rozliczeniu uprzednio otrzymanej dotacji.

§ 4. 1. Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia Wójtowi Gminy rozliczenia dotacji pod względem rzeczowym i finansowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie końcowe powinno nastąpić:

1) w terminie 15 dni po zakończeniu zadania,

2) w przypadku zadań, których termin zakończenia realizacji upływa z dniem 31 grudnia, w terminie do 20 dni po zakończeniu realizacji zadania.

3. Zatwierdzenia przedłożonego rozliczenia dotacji dokonuje Wójt Gminy.

§ 5. 1. Wójt Gminy lub pracownik Urzędu Gminy działający z jego upoważnienia, prowadzący merytoryczny nadzór nad realizacją zadań objętych dotacją, dokonuje kontroli wykonywanych dotowanego zadania, a w szczególności:

1) zgodność realizacji zadania z zapisami umowy,

2) jakości i terminowości jego realizacji,

3) sposobu realizacji zadania i wydatkowania środków zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją prowadzoną przez podmiot dotowany.

2. Podmiot podlegający kontroli zobowiązany jest do udostępnienia niezbędnych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli dotowanego zadania publicznego z budżetu gminy.

3. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół wraz z wnioskami pokontrolnymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.     

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając