WAŻNE!

VI Sesja - 6.IV.2011 r.

Uchwała Nr VI/38/2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Uchwała Nr VI/38/2011

Rady Gminy Krzykosy

z dnia z dnia 6 kwietnia 2011r.

w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXVII/146/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą  Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXVIII/178/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r., zwaną dalej ,,zmianą studium".

§ 2

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)      załącznik nr 1 - ujednolicony tekst studium zawarty w dwóch częściach zatytułowanych:

a)     część I - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uwarunkowania rozwoju",

b)      część II - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kierunki rozwoju";

2)     załącznik nr 2 - ujednolicony rysunek Studium w skali 1:10.000 zatytułowany „Krzykosy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy";

3)      załącznik nr 3 - zestawienie terenów objętych zmianą studium gminy Krzykosy;

4)     załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu Studium.

§ 3

Tracą moc:

1)     uchwała Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w części uregulowanej niniejszą uchwałą;

2)     uchwała Nr XXVIII/178/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w części uregulowanej niniejszą uchwałą.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 5

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki:

  1. Załącznik nr 1a - Uwarunkowania rozwoju.pdf
  2. Załącznik nr 1b - Kierunki rozwoju.pdf
  3. Załącznik nr 2 - Rysunek planu.pdf
  4. Załącznik nr 3 - Tereny objęte zmianą.pdf
  5. Załącznik nr 4 - Rozpatrzenie zgłoszonych uwag.pdf
Lista wiadomości


 

Uchwała Nr VI/38/2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Uchwała Nr VI/38/2011

Rady Gminy Krzykosy

z dnia z dnia 6 kwietnia 2011r.

w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXVII/146/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą  Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXVIII/178/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r., zwaną dalej ,,zmianą studium".

§ 2

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)      załącznik nr 1 - ujednolicony tekst studium zawarty w dwóch częściach zatytułowanych:

a)     część I - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uwarunkowania rozwoju",

b)      część II - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kierunki rozwoju";

2)     załącznik nr 2 - ujednolicony rysunek Studium w skali 1:10.000 zatytułowany „Krzykosy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy";

3)      załącznik nr 3 - zestawienie terenów objętych zmianą studium gminy Krzykosy;

4)     załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu Studium.

§ 3

Tracą moc:

1)     uchwała Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w części uregulowanej niniejszą uchwałą;

2)     uchwała Nr XXVIII/178/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w części uregulowanej niniejszą uchwałą.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 5

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki:

  1. Załącznik nr 1a - Uwarunkowania rozwoju.pdf
  2. Załącznik nr 1b - Kierunki rozwoju.pdf
  3. Załącznik nr 2 - Rysunek planu.pdf
  4. Załącznik nr 3 - Tereny objęte zmianą.pdf
  5. Załącznik nr 4 - Rozpatrzenie zgłoszonych uwag.pdf