WAŻNE!

X Sesja - 21.IX.2011 r.

Uchwała Nr X/72/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości...

UCHWAŁA NR X/72/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 września 2011 roku

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek etap III podetap III" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek etap III podetap III" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do wysokości 900.000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100)

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         

Przewodniczący 
Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr X/72/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości...

UCHWAŁA NR X/72/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 września 2011 roku

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek etap III podetap III" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek etap III podetap III" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do wysokości 900.000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100)

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         

Przewodniczący 
Rady Gminy
(-) Wiesław Zając