WAŻNE!

XIII Sesja - 16.XII.2011 r.

Uchwała Nr XIII/97/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

UCHWAŁA Nr XIII/97/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212,  214,  215, 222,  235-237,  258, i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej: 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 4 marca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/36/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 18/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/43/2011 z dnia 11 maja 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 21/2011 z dnia 23 maja 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VIII/60/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 32/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 38/2011 z dnia 29 lipca 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr X/73/2011 z dnia 21 września 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 44/2011 z dnia 7października 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XI/77/2011 z dnia 28 października 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 49/2011 z dnia 8 listopada 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XII/89/2011 z dnia 29 listopada 2011r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie            17.146.000,00 zł   

  z tego:  

-   dochody bieżące w kwocie 16.215.782,71

-   dochody majątkowe w kwocie  930.217,29

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych      zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.416.758,00 zł,

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                       152.500,00 zł,

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 811.693,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości  21.273.307,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie 16.348.039,71 zł

          -   wydatki majątkowe w kwocie 4.925.267,33 zł -  zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

          odrębnymi ustawami w wysokości                                                            2.416.758,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                        178.500,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

          1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości           4.468.797,87

 zgodnie  z załącznikiem Nr 5

 

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

        2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

        3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

        4. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej   uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

 6. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając
Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XIII/97/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

UCHWAŁA Nr XIII/97/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212,  214,  215, 222,  235-237,  258, i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej: 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 4 marca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/36/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 18/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/43/2011 z dnia 11 maja 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 21/2011 z dnia 23 maja 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VIII/60/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 32/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 38/2011 z dnia 29 lipca 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr X/73/2011 z dnia 21 września 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 44/2011 z dnia 7października 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XI/77/2011 z dnia 28 października 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 49/2011 z dnia 8 listopada 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XII/89/2011 z dnia 29 listopada 2011r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie            17.146.000,00 zł   

  z tego:  

-   dochody bieżące w kwocie 16.215.782,71

-   dochody majątkowe w kwocie  930.217,29

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych      zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.416.758,00 zł,

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                       152.500,00 zł,

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 811.693,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości  21.273.307,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie 16.348.039,71 zł

          -   wydatki majątkowe w kwocie 4.925.267,33 zł -  zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

          odrębnymi ustawami w wysokości                                                            2.416.758,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                        178.500,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

          1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości           4.468.797,87

 zgodnie  z załącznikiem Nr 5

 

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

        2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

        3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

        4. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej   uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

 6. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając