WAŻNE!

XLIV Sesja - 25.VI.2014 r.

Uchwała Nr XLIV/300/2014

UCHWAŁA NR XLIV/300/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 czerwca 2014 roku

 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach pomocy rzeczowej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024)uchwala się, co następuje: 

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach pomocy rzeczowej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
 Rady Gminy
Wiesław Zając