WAŻNE!

XVI Sesja - 27.III.2012 r.

Uchwała Nr XVI/124/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez gminę Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR XVI/124/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez gminę Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzykosy, oznaczonej nr działki 411/2 o powierzchni 0,4090 ha, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego KW PO1D/0002384/3 na cel publiczny - pod drogę publiczną.

§2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Lista wiadomości


Uchwała Nr XVI/124/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez gminę Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR XVI/124/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez gminę Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzykosy, oznaczonej nr działki 411/2 o powierzchni 0,4090 ha, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego KW PO1D/0002384/3 na cel publiczny - pod drogę publiczną.

§2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając