WAŻNE!

XVI Sesja - 27.III.2012 r.

Uchwała Nr XVI/121/2012 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt

UCHWAŁA NR XVI/121/2012

 RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt

           Na podstawie 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 106 poz.1002 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje

§1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - załącznik do uchwały

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Załącznik
do uchwały Nr XVI/121/2012
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 27 marca 2012 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzykosy, powiat średzki.

 

Wprowadzenie

Wymóg określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wprowadziła ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw z 27 października 2011 Nr 230 poz.1373),która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę"

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Krzykosy uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzykosy", zwanego dalej Programem jest art. 11a znowelizowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003.106.1002 z późn. zm.).

Program ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych, a więc tych zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały oraz do kotów wolno żyjących.

Gmina Krzykosy prowadząc opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, jednocześnie podejmuje działania zapobiegające ich bezdomności.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1) niekontrolowane rozmnażanie,

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3) ucieczki zwierząt,

4) łatwość pozyskiwania zwierząt (nawet przez osoby młodociane, w tym niezdolne samodzielnie zaopiekować sie zwierzęciem)

5) panujące mody na dane rasy zwierząt,

6) brak edukacji i wiedzy mieszkańców w zakresie metod zapobiegania bezdomności, (ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji).

Cele programu

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.

4. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt

5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.

Zadania w ramach programu

Określa się następujące zadania gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych oraz sposoby ich realizacji:

a) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Krzykosy i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:

          a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Gmina w tym zakresie podejmuje współpracę z Gminą Środa Wlkp.

          b) opieka nad wolno żyjącymi kotami 
              Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu a ich bezdomność zapobiega
              rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać
              ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W razie zaistnienia konieczności interwencji,
              zakres opieki nad kotami wolno żyjącymi może zostać przedstawiony w zarządzeniu wójta.

           c) odławianie bezdomnych zwierząt.
               Zadanie to w ramach umowy wykonują przeszkoleni i odpowiednio wyposażeni pracownicy schroniska, na zasadzie ogólnie przyjętej
               w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych Zwierząt"
               Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska, odłowione zwierzęta gospodarskie
               podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.

           d) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
               Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w schronisku tym zakresie- określa Regulamin Schroniska dla zwierząt.

           e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
               Program przewiduje zachęcanie do adopcji zwierząt ze schroniska.

            f) usypianie ślepych miotów;
               Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje się w Schronisku, wyłącznie przez lekarza weterynarii
               (zgodnie z regulaminem i przepisami weterynaryjnymi)

            g) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
                Całodobowa opieka będzie świadczona przez odpowiednie zakłady lecznicze dla zwierząt,
                wyłonione w drodze przewidzianej prawem.

             h) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
                 Gospodarstwo rolne zostanie wyłonione w sposób prawem przewidziany, w momencie zaistnienia okoliczności
                 wymagającej interwencji w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich. Gospodarstwo to
                 musi spełniać wymogi do utrzymywania zwierząt gospodarskich.

b) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.
    Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt domowych oraz bezdomnych to norma
    we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.
    Program zakłada, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, zachęcanie właścicieli zwierząt do sterylizacji
    i kastracji zwierząt domowych.

c) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 
    Gmina Krzykosy wraz z Gminnym Ośrodkiem Oświaty podejmie działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy
    na temat obowiązków, jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych, między innymi poprzez zajęcia edukacyjne, ulotki,
    plakaty, konkursy. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych
    w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych 
    i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.
    Zachęcanie do adopcji zwierząt ze schroniska. Informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi 
    oraz propagowanie zakupu zwierząt domowych, a szczególności psów i kotów wyłącznie z legalnych źródeł.

Źródło finansowania realizacji Programu

Środki publiczne przeznaczone na realizację Programu zarezerwowane są w Budżecie Gminy Krzykosy na rok 2012.

Lista wiadomości


Uchwała Nr XVI/121/2012 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt

UCHWAŁA NR XVI/121/2012

 RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt

           Na podstawie 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 106 poz.1002 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje

§1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - załącznik do uchwały

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Załącznik
do uchwały Nr XVI/121/2012
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 27 marca 2012 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzykosy, powiat średzki.

 

Wprowadzenie

Wymóg określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wprowadziła ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw z 27 października 2011 Nr 230 poz.1373),która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę"

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Krzykosy uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzykosy", zwanego dalej Programem jest art. 11a znowelizowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003.106.1002 z późn. zm.).

Program ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych, a więc tych zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały oraz do kotów wolno żyjących.

Gmina Krzykosy prowadząc opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, jednocześnie podejmuje działania zapobiegające ich bezdomności.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1) niekontrolowane rozmnażanie,

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3) ucieczki zwierząt,

4) łatwość pozyskiwania zwierząt (nawet przez osoby młodociane, w tym niezdolne samodzielnie zaopiekować sie zwierzęciem)

5) panujące mody na dane rasy zwierząt,

6) brak edukacji i wiedzy mieszkańców w zakresie metod zapobiegania bezdomności, (ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji).

Cele programu

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.

4. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt

5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.

Zadania w ramach programu

Określa się następujące zadania gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych oraz sposoby ich realizacji:

a) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Krzykosy i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:

          a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Gmina w tym zakresie podejmuje współpracę z Gminą Środa Wlkp.

          b) opieka nad wolno żyjącymi kotami 
              Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu a ich bezdomność zapobiega
              rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać
              ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W razie zaistnienia konieczności interwencji,
              zakres opieki nad kotami wolno żyjącymi może zostać przedstawiony w zarządzeniu wójta.

           c) odławianie bezdomnych zwierząt.
               Zadanie to w ramach umowy wykonują przeszkoleni i odpowiednio wyposażeni pracownicy schroniska, na zasadzie ogólnie przyjętej
               w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych Zwierząt"
               Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska, odłowione zwierzęta gospodarskie
               podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.

           d) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
               Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w schronisku tym zakresie- określa Regulamin Schroniska dla zwierząt.

           e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
               Program przewiduje zachęcanie do adopcji zwierząt ze schroniska.

            f) usypianie ślepych miotów;
               Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje się w Schronisku, wyłącznie przez lekarza weterynarii
               (zgodnie z regulaminem i przepisami weterynaryjnymi)

            g) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
                Całodobowa opieka będzie świadczona przez odpowiednie zakłady lecznicze dla zwierząt,
                wyłonione w drodze przewidzianej prawem.

             h) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
                 Gospodarstwo rolne zostanie wyłonione w sposób prawem przewidziany, w momencie zaistnienia okoliczności
                 wymagającej interwencji w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich. Gospodarstwo to
                 musi spełniać wymogi do utrzymywania zwierząt gospodarskich.

b) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.
    Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt domowych oraz bezdomnych to norma
    we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.
    Program zakłada, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, zachęcanie właścicieli zwierząt do sterylizacji
    i kastracji zwierząt domowych.

c) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 
    Gmina Krzykosy wraz z Gminnym Ośrodkiem Oświaty podejmie działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy
    na temat obowiązków, jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych, między innymi poprzez zajęcia edukacyjne, ulotki,
    plakaty, konkursy. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych
    w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych 
    i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.
    Zachęcanie do adopcji zwierząt ze schroniska. Informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi 
    oraz propagowanie zakupu zwierząt domowych, a szczególności psów i kotów wyłącznie z legalnych źródeł.

Źródło finansowania realizacji Programu

Środki publiczne przeznaczone na realizację Programu zarezerwowane są w Budżecie Gminy Krzykosy na rok 2012.