WAŻNE!

XVIII Sesja - 22.VI.2012 r.

Uchwała Nr XVIII/130/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XVIII/130/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 22 czerwca  2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

            Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy,

Zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/109/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/115/2012 z dnia 27 marca 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 87/2012 z dnia 4 maja 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2)     Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

                                                                                                                                                                                                        

Lista wiadomości


Uchwała Nr XVIII/130/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XVIII/130/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 22 czerwca  2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

            Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy,

Zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/109/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/115/2012 z dnia 27 marca 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 87/2012 z dnia 4 maja 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2)     Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając