Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXVIII/188/2013

UCHWAŁA Nr XXVIII/188 /2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2013 rok

                                               

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212,  214,  215, 222,  235-237,  258, i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXV/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok , zmienionej:

 Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. 

wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie            19.450.457,00

  z tego:

-   dochody bieżące w kwocie                                                           17.366.595,00

-   dochody majątkowe w kwocie                                                       2.083.862,00

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały   

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                            2.026.196,00

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 2.090.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5   

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między   jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                                    187.500,00 zł,

         zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie               19.269.773,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie                                                              17.333.289,46

          -   wydatki majątkowe w kwocie                                                          1.936.483,54

               zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

          odrębnymi ustawami w wysokości                                                       2.026.196,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                    249.565,00.zł

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

          1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości          656.709,00

         zgodnie  z załącznikiem Nr 5 

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.  Nadwyżka budżetu w kwocie 180.684,00 zł zostanie przeznaczona na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.119.848,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 

5)     §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.615.868,49 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.

6)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                         543.065,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  publicznych                22.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8 

7)     § 8 otrzymuje brzmienie:

 „  § 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości                   500.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

   do wysokości                                                                                   1.115.868,49 zł 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków  między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania  zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok, 

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej   uchwały.

4. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej   uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej   uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej   uchwały.

7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej   uchwały.

8. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8

 do niniejszej   uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając