WAŻNE!

IV Sesja - 5.II.2015

Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Krzykosach

UCHWAŁA NR IV/21/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Krzykosach.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych w Krzykosach stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając
Załączniki:
Lista wiadomości


 

Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Krzykosach

UCHWAŁA NR IV/21/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Krzykosach.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych w Krzykosach stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając
Załączniki: