V Sesja - 25.III.2015 r.

Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli...

UCHWAŁA NR V/29/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 marca 2015 r.

 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, przyznania liczby punktów dla każdego z tych kryteriów i określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594 ze zm.), w związku z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§1.

1.     Określa się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy:

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola zamieszkałe na terenie objętym obwodem danej placówki.

10

2.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

7

3.

Dziecko, którego jeden z  rodziców (prawny opiekun) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

5

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszczało lub uczęszcza do tego samego przedszkola w danym roku szkolnym.

3

2.     Określa się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1, są oświadczenia rodziców bądź prawnych opiekunów dołączone do wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając
Lista wiadomości


 

Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli...

UCHWAŁA NR V/29/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 marca 2015 r.

 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, przyznania liczby punktów dla każdego z tych kryteriów i określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594 ze zm.), w związku z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§1.

1.     Określa się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy:

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola zamieszkałe na terenie objętym obwodem danej placówki.

10

2.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

7

3.

Dziecko, którego jeden z  rodziców (prawny opiekun) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

5

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszczało lub uczęszcza do tego samego przedszkola w danym roku szkolnym.

3

2.     Określa się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1, są oświadczenia rodziców bądź prawnych opiekunów dołączone do wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając