WAŻNE!

XII Sesja - 26.XI.2015 r.

Uchwała Nr XII/76/2015 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach

UCHWAŁA NR XII/76/2015 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 26 listopada 2015 roku
 

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015, poz.1515/ i art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2012, poz.406 ze zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach nadaje się statut w brzmieniu załącznika do uch-wały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/58/2007 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania statutu Gmin-nemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając        
 


Załączniki: 

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XII/76/2015 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach

UCHWAŁA NR XII/76/2015 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 26 listopada 2015 roku
 

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015, poz.1515/ i art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2012, poz.406 ze zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach nadaje się statut w brzmieniu załącznika do uch-wały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/58/2007 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania statutu Gmin-nemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając        
 


Załączniki: