WAŻNE!

XIII Sesja - 17.XII.2015 r.

Uchwała Nr XIII/81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016 - 2018

UCHWAŁA NR XIII/81/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016 - 2018

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.)  Rada Gminy Krzykosy uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016 - 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XIII/81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016 - 2018

UCHWAŁA NR XIII/81/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016 - 2018

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.)  Rada Gminy Krzykosy uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016 - 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając