XIX Sesja - 16.VI.2016 r.

Uchwała Nr XIX/123/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania dla uczniów świa

UCHWAŁA Nr XIX/123/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2016 r.

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

 

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 90m. ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XIX/123/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania dla uczniów świa

UCHWAŁA Nr XIX/123/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2016 r.

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

 

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 90m. ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając