WAŻNE!

XIX Sesja - 16.VI.2016 r.

Uchwała Nr XIX/126/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach, utworzenia jednostki budżetowej Gminy Krzykosy „Centrum Usług Wspólnych w Krzykos

UCHWAŁA Nr XIX/126/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2016 r.

 

w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach, utworzenia jednostki budżetowej Gminy Krzykosy „Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach" oraz nadania jej statutu.

 

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje: 

 

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2016 r. likwiduje się samorządową jednostkę organizacyjną - Gminny Ośrodek Oświaty w Krzykosach.

 

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tworzy się jednostkę budżetową Gminy Krzykosy „Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach", zwaną „jednostką obsługującą".

 

§ 3. 1. Mienie zlikwidowanego Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach, o którym mowa w § 1, przejmie w zarząd nowo utworzona jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach.

2. Należności i zobowiązania likwidowanego Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach wg stanu na dzień jego likwidacji przejmie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach.

 

§ 4. 1. Centrum Usług wspólnych tworzy się w celu zapewnienia jednostkom organizacyjnym Gminy Krzykosy obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

2. Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum Usług Wspólnych są:

1) Zespół Szkół w Krzykosach,

2) Zespół Szkół w Pięczkowie,

3) Zespół Szkół w Sulęcinku,

4) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Murzynowie Leśnym,

5) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sulęcinie.

3. Centrum Usług Wspólnych może zapewnić wspólną obsługę gminnym instytucjom kultury w Krzykosach: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach i Bibliotece Publicznej Gminy Krzykosy.

 

§ 5. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej:

1)    całość spraw z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych;

2)    sprawy z zakresu finansów z wyłączeniem kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesienia wydatków w tym planie; 

3)    sprawy kadrowo - płacowe jednostek obsługiwanych;

4)    przygotowanie zamówień publicznych;

5)    organizowanie dowozów szkolnych.

 

§ 6. Zakres wspólnej obsługi instytucji kultury wymienionych w § 4 ust. 3 określi zawarte przez te jednostki porozumienie.

 

§ 7. Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach nadaje się Statut w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XIX/126/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach, utworzenia jednostki budżetowej Gminy Krzykosy „Centrum Usług Wspólnych w Krzykos

UCHWAŁA Nr XIX/126/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2016 r.

 

w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach, utworzenia jednostki budżetowej Gminy Krzykosy „Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach" oraz nadania jej statutu.

 

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje: 

 

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2016 r. likwiduje się samorządową jednostkę organizacyjną - Gminny Ośrodek Oświaty w Krzykosach.

 

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tworzy się jednostkę budżetową Gminy Krzykosy „Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach", zwaną „jednostką obsługującą".

 

§ 3. 1. Mienie zlikwidowanego Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach, o którym mowa w § 1, przejmie w zarząd nowo utworzona jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach.

2. Należności i zobowiązania likwidowanego Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach wg stanu na dzień jego likwidacji przejmie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach.

 

§ 4. 1. Centrum Usług wspólnych tworzy się w celu zapewnienia jednostkom organizacyjnym Gminy Krzykosy obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

2. Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum Usług Wspólnych są:

1) Zespół Szkół w Krzykosach,

2) Zespół Szkół w Pięczkowie,

3) Zespół Szkół w Sulęcinku,

4) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Murzynowie Leśnym,

5) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sulęcinie.

3. Centrum Usług Wspólnych może zapewnić wspólną obsługę gminnym instytucjom kultury w Krzykosach: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach i Bibliotece Publicznej Gminy Krzykosy.

 

§ 5. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej:

1)    całość spraw z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych;

2)    sprawy z zakresu finansów z wyłączeniem kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesienia wydatków w tym planie; 

3)    sprawy kadrowo - płacowe jednostek obsługiwanych;

4)    przygotowanie zamówień publicznych;

5)    organizowanie dowozów szkolnych.

 

§ 6. Zakres wspólnej obsługi instytucji kultury wymienionych w § 4 ust. 3 określi zawarte przez te jednostki porozumienie.

 

§ 7. Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach nadaje się Statut w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Zając