Uchwała Nr XLIV/267/2018

Uchwała Nr XLIV/267/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 12 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2017 rok

    Na podstawie art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2018, poz. 395 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

§1.1.Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy  
Wiesław Zając