WAŻNE!

XLVIII Sesja - 29.VI.2018 r.

Uchwała Nr XLVIII/298/2018

Uchwała Nr XLVIII/298/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje :

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając