WAŻNE!

XV Sesja - 25.II.2016 r.

Uchwała Nr XV/88/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR  XV/88/2016

RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 25 lutego 2016 roku.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 199, ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.      Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, zwanego dalej miejscowym planem, uchwalonego uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 58 poz. 1526 z dnia 15 kwietnia 2007r., ze zmianami, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/178/2005 Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2005 r., z późn. zm.

2.      Załączniki do uchwały stanowią:

1)      załącznik nr 1 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;

2)      załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3.      Zmiana miejscowego planu, o której mowa w ust. 1, polega na wprowadzeniu do tekstu uchwały następujących zmian:

1)      w § 1 - wykreśla się w ust. 2 pkt. 6;

2)      w § 10 - wykreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją nową o brzmieniu: „§ 10. Dopuszcza się lokalizowanie budynków ścianami bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy działki z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości 1,5 m od tej granicy."

3)      w § 11- zmienia się treść pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: „1) na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług PU - 2,2 m;" oraz dodaje się pkt. 3 o treści: „3) na terenach wymagających ogrodzeń specjalnych - zgodnie z wymogami wynikającymi z przeznaczenia terenu i przepisami prawa.";

4)      w § 17 - wykreśla się ust. 4 oraz zmienia się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „5. Dopuszcza się, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieskanalizowanych, jeżeli:

1)      umożliwiają to istniejące warunki gruntowo-wodne;

2)      odprowadzenie ścieków w sposób określony dla danego rodzaju oczyszczalni przydomowej nie będzie zagrażać jakości wód podziemnych, powierzchniowych i ujęć wody.";

5)      wykreśla się § 22;

6)      w § 35 - w ust. 1 wykreśla się pkt. 4;

7)      w § 41 - zmienia się numer odnośnego paragrafu, a ustalenie po zmianie brzmi: „§ 41. Dla terenów: zieleni naturalnej ZN, lasów ZL, dolesień ZL, rolniczych R i wód powierzchniowych WS, położonych wzdłuż linii elektroenergetycznej 400 kV, obowiązują ustalenia podane  w § 140.";

8)      Dopisuje się § 42a o treści: „§ 42a 1. Obszar miejscowego planu objęty jest koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego:

1)      w części południowo-zachodniej - koncesją Śrem - Jarocin nr 29/2001/p z dnia 28.09.2001r.

2)      w części północno-wschodniej gminy - koncesją Kórnik - Środa nr 32/96/p z dnia 19.07.1996 r. ważna do dnia 19.07.2015r.;

2.      W części północno-wschodniej gminy znajduje się część obszaru terenu górniczego „Winna Góra", utworzonego w związku z wydobywaniem gazu ziemnego ze złoża „Winna Góra" na podstawie koncesji na wydobywanie gazu - Nr 1/2012 z dnia 08.05.2012 r."

3.      Dopuszcza się, na terenach objętych koncesjami, prowadzenie poszukiwawczych badań geofizycznych i wierceń, prowadzenie próbnej i przemysłowej eksploatacji , oraz zagospodarowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, po spełnieniu wymogów określonych w przepisach odrębnych."

9)      w § 61 - dopisuje się w ust. 1 pkt. 5 treść: „oraz stawów hodowlanych i rekreacyjnych";

10)  w § 62 - zmienia się ustalenia w ust. 1 pkt. 2 lit. a i lit. b, które otrzymują brzmienie: "2) sytuowania: a) budynków rekreacji indywidualnej wyższych niż 8 m i o liczbie kondygnacji większej niż 2, b) pozostałych budynków - wyższych niż 12 m i o liczbie kondygnacji większej niż 3."

2. Z uchwały, o której mowa w ust. 1 usuwa się załącznik nr 6.

 

§ 2. Pozostałe ustalenia uchwały Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r., wraz z załącznikami nr 1 do nr 5, w tym załącznikiem graficznym, nie ulegają zmianie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Załączniki:

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XV/88/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR  XV/88/2016

RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 25 lutego 2016 roku.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 199, ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.      Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, zwanego dalej miejscowym planem, uchwalonego uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 58 poz. 1526 z dnia 15 kwietnia 2007r., ze zmianami, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/178/2005 Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2005 r., z późn. zm.

2.      Załączniki do uchwały stanowią:

1)      załącznik nr 1 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;

2)      załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3.      Zmiana miejscowego planu, o której mowa w ust. 1, polega na wprowadzeniu do tekstu uchwały następujących zmian:

1)      w § 1 - wykreśla się w ust. 2 pkt. 6;

2)      w § 10 - wykreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją nową o brzmieniu: „§ 10. Dopuszcza się lokalizowanie budynków ścianami bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy działki z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości 1,5 m od tej granicy."

3)      w § 11- zmienia się treść pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: „1) na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług PU - 2,2 m;" oraz dodaje się pkt. 3 o treści: „3) na terenach wymagających ogrodzeń specjalnych - zgodnie z wymogami wynikającymi z przeznaczenia terenu i przepisami prawa.";

4)      w § 17 - wykreśla się ust. 4 oraz zmienia się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „5. Dopuszcza się, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieskanalizowanych, jeżeli:

1)      umożliwiają to istniejące warunki gruntowo-wodne;

2)      odprowadzenie ścieków w sposób określony dla danego rodzaju oczyszczalni przydomowej nie będzie zagrażać jakości wód podziemnych, powierzchniowych i ujęć wody.";

5)      wykreśla się § 22;

6)      w § 35 - w ust. 1 wykreśla się pkt. 4;

7)      w § 41 - zmienia się numer odnośnego paragrafu, a ustalenie po zmianie brzmi: „§ 41. Dla terenów: zieleni naturalnej ZN, lasów ZL, dolesień ZL, rolniczych R i wód powierzchniowych WS, położonych wzdłuż linii elektroenergetycznej 400 kV, obowiązują ustalenia podane  w § 140.";

8)      Dopisuje się § 42a o treści: „§ 42a 1. Obszar miejscowego planu objęty jest koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego:

1)      w części południowo-zachodniej - koncesją Śrem - Jarocin nr 29/2001/p z dnia 28.09.2001r.

2)      w części północno-wschodniej gminy - koncesją Kórnik - Środa nr 32/96/p z dnia 19.07.1996 r. ważna do dnia 19.07.2015r.;

2.      W części północno-wschodniej gminy znajduje się część obszaru terenu górniczego „Winna Góra", utworzonego w związku z wydobywaniem gazu ziemnego ze złoża „Winna Góra" na podstawie koncesji na wydobywanie gazu - Nr 1/2012 z dnia 08.05.2012 r."

3.      Dopuszcza się, na terenach objętych koncesjami, prowadzenie poszukiwawczych badań geofizycznych i wierceń, prowadzenie próbnej i przemysłowej eksploatacji , oraz zagospodarowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, po spełnieniu wymogów określonych w przepisach odrębnych."

9)      w § 61 - dopisuje się w ust. 1 pkt. 5 treść: „oraz stawów hodowlanych i rekreacyjnych";

10)  w § 62 - zmienia się ustalenia w ust. 1 pkt. 2 lit. a i lit. b, które otrzymują brzmienie: "2) sytuowania: a) budynków rekreacji indywidualnej wyższych niż 8 m i o liczbie kondygnacji większej niż 2, b) pozostałych budynków - wyższych niż 12 m i o liczbie kondygnacji większej niż 3."

2. Z uchwały, o której mowa w ust. 1 usuwa się załącznik nr 6.

 

§ 2. Pozostałe ustalenia uchwały Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r., wraz z załącznikami nr 1 do nr 5, w tym załącznikiem graficznym, nie ulegają zmianie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Załączniki: