WAŻNE!

XV Sesja - 25.II.2016 r.

Uchwała Nr XV/87/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów

UCHWAŁA NR XV/87/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 lutego 2016 roku

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym, wartości punktowej kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym, wartość punktową kryteriów:

  1. kandydat mieszka na terenie Gminy Krzykosy - 10 pkt;
  2. rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, do której składany jest wniosek - 7 pkt;
  3. jeden z rodziców kandydata posiada zatrudnienie u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie szkoły, do której jest składany wniosek - 3 pkt.

 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1, są oświadczenia rodziców bądź prawnych opiekunów dołączone do wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając
Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XV/87/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów

UCHWAŁA NR XV/87/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 lutego 2016 roku

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym, wartości punktowej kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym, wartość punktową kryteriów:

  1. kandydat mieszka na terenie Gminy Krzykosy - 10 pkt;
  2. rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, do której składany jest wniosek - 7 pkt;
  3. jeden z rodziców kandydata posiada zatrudnienie u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie szkoły, do której jest składany wniosek - 3 pkt.

 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1, są oświadczenia rodziców bądź prawnych opiekunów dołączone do wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając