WAŻNE!

XVII Sesja - 28.IV.2016 r.

Uchwała Nr XVII/102/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2015 roku

UCHWAŁA NR XVII/102/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2015 roku

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2015 rok przedstawione przez Kierownika tego Ośrodka i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zaleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku ścisłą realizację zadań własnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XVII/102/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2015 roku

UCHWAŁA NR XVII/102/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2015 roku

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2015 rok przedstawione przez Kierownika tego Ośrodka i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zaleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku ścisłą realizację zadań własnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając