Uchwała Nr XX/127/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na

 UCHWAŁA NR XX/127/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 czerwca 2016r.

 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów, a także określenia dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach, zespołach lub przedszkolach na terenie Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dyrektorowi i  wicedyrektorowi szkoły obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela do liczby godzin określonej w tabeli:

 

 

L.p.

 

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy

wymiar zajęć

I.

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie liczącego:

 

1.

- 2 oddziały

20

2.

- 3 oddziały

18

II.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:

 

1.

- 2 oddziały

12

2.

- 3 oddziały

10

III.

Dyrektor szkoły każdego typu lub zespołu liczących:

 

1.

- do 6 oddziałów

10

2.

- od 7 do 8 oddziałów

8

3.

- od 9 do 16 oddziałów

5

4.

- 17 oddziałów i więcej

3

IV.

Wicedyrektor szkoły każdego typu lub zespołu liczących:

 

1.

- do 16 oddziałów

9

2.

- 17 oddziałów i więcej

7

 

§ 2. Tygodniowy wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

 

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela wynosi:

 

L.p.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy

wymiar zajęć

1.

Pedagog szkolny

20

2.

Psycholog szkolny

20

3.

Logopeda

20

4.

Nauczyciel wspomagający zatrudniony w szkole

20

5.

Nauczyciel wspomagający zatrudniony w przedszkolu

25

6.

Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

18

7.

Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne

18

8.

Nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjno - kompensacyjną w szkołach i przedszkolach

20

9.

Doradca zawodowy

25

 

§ 4. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, według wzoru:

W = (x1 + x2 + xn) : [ (x1 : y1) + (x2 : y2) + (xn : yn) ]

gdzie:

x1, x2, ... xn - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

y1, y2, ... yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych określoną dla danych stanowiska w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela i § 4 niniejszej uchwały.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

3. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum są godzinami ponadwymiarowymi. Wartość godziny ponadwymiarowej z pensum łączonego oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego pensum

4. Określenie przez dyrektora tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi realizującemu w ramach stosunku pracy obowiązki z różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć następuje na dany rok szkolny i jest dołączone do arkusza organizacji szkoły.

 

§ 5. Tygodniowy obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ustala się według zasad określonych w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/175/2009 Rady Gminy w Krzykosach z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko w szkole, zespole lub przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów, a także określenia dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach, zespołach lub przedszkolach na terenie Gminy Krzykosy z późniejszymi zmianami.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając
Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XX/127/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na

 UCHWAŁA NR XX/127/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 czerwca 2016r.

 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów, a także określenia dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach, zespołach lub przedszkolach na terenie Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dyrektorowi i  wicedyrektorowi szkoły obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela do liczby godzin określonej w tabeli:

 

 

L.p.

 

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy

wymiar zajęć

I.

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie liczącego:

 

1.

- 2 oddziały

20

2.

- 3 oddziały

18

II.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:

 

1.

- 2 oddziały

12

2.

- 3 oddziały

10

III.

Dyrektor szkoły każdego typu lub zespołu liczących:

 

1.

- do 6 oddziałów

10

2.

- od 7 do 8 oddziałów

8

3.

- od 9 do 16 oddziałów

5

4.

- 17 oddziałów i więcej

3

IV.

Wicedyrektor szkoły każdego typu lub zespołu liczących:

 

1.

- do 16 oddziałów

9

2.

- 17 oddziałów i więcej

7

 

§ 2. Tygodniowy wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

 

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela wynosi:

 

L.p.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy

wymiar zajęć

1.

Pedagog szkolny

20

2.

Psycholog szkolny

20

3.

Logopeda

20

4.

Nauczyciel wspomagający zatrudniony w szkole

20

5.

Nauczyciel wspomagający zatrudniony w przedszkolu

25

6.

Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

18

7.

Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne

18

8.

Nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjno - kompensacyjną w szkołach i przedszkolach

20

9.

Doradca zawodowy

25

 

§ 4. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, według wzoru:

W = (x1 + x2 + xn) : [ (x1 : y1) + (x2 : y2) + (xn : yn) ]

gdzie:

x1, x2, ... xn - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

y1, y2, ... yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych określoną dla danych stanowiska w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela i § 4 niniejszej uchwały.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

3. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum są godzinami ponadwymiarowymi. Wartość godziny ponadwymiarowej z pensum łączonego oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego pensum

4. Określenie przez dyrektora tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi realizującemu w ramach stosunku pracy obowiązki z różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć następuje na dany rok szkolny i jest dołączone do arkusza organizacji szkoły.

 

§ 5. Tygodniowy obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ustala się według zasad określonych w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/175/2009 Rady Gminy w Krzykosach z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko w szkole, zespole lub przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów, a także określenia dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach, zespołach lub przedszkolach na terenie Gminy Krzykosy z późniejszymi zmianami.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając