WAŻNE!

XXII Sesja - 9.IX.2016 r.

Uchwała Nr XXII/133/2016 z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

UCHWAŁA NR XXII/133/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 września 2016 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów      

 

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 6427) wprowadza się następujące zmiany:

1)    § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określania jest mowa o:

1/ kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.),

2/ kwocie bazowej - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.)";

2)    w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach."

3)    w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach."

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXII/133/2016 z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

UCHWAŁA NR XXII/133/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 września 2016 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów      

 

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 6427) wprowadza się następujące zmiany:

1)    § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określania jest mowa o:

1/ kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.),

2/ kwocie bazowej - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.)";

2)    w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach."

3)    w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach."

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając