WAŻNE!

XXIV Sesja - 27.X.2016 r.

Uchwała Nr XXIV/159/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany S

UCHWAŁA NR XXIV/159/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 października 2016 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. W Uchwale Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dopisuje się w §1, ust. 5 o brzmieniu:

„5. Dopuszcza się uchwalanie zmiany Studium w częściach zgodnie z §1 ust .3, pkt 1 i 2."

  1. Pozostałe zapisy uchwały określonej w § 1, ust. 1, nie ulegają zmianie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając
Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXIV/159/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany S

UCHWAŁA NR XXIV/159/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 października 2016 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. W Uchwale Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dopisuje się w §1, ust. 5 o brzmieniu:

„5. Dopuszcza się uchwalanie zmiany Studium w częściach zgodnie z §1 ust .3, pkt 1 i 2."

  1. Pozostałe zapisy uchwały określonej w § 1, ust. 1, nie ulegają zmianie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając