WAŻNE!

XXIV Sesja - 27.X.2016 r.

Uchwała Nr XXIV/155/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr XXIV/155/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 października 2016r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 716 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

 

1)    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: - 660,00zł

b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: - 880,00 zł

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton: - 1040,00zł

 

2)    od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

 a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1000,00

-        równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1100,00

-        równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1230,00

-        równej lub wyższej niż 15 ton - 1340,00

 

 b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1000,00

-        równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1100,00

-        równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1230,00

-        równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1340,00

-        równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1450,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton - 1550,00

 

 c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 tony - 1100,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1340,00

-        równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1450,00

-        równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1760,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton - 1760,00

 

3)    od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

 a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1070,00

-        równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1200,00

-        równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1310,00

-        równej lub wyższej niż 15 ton - 1410,00

 

 b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1050,00

-        równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1200,00

-        równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1310,00

-        równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1450,00

-        równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1690,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton - 1690,00

 

 c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1340,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1550,00

-        równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1780,00

-        równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2570,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton - 2570,00

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1040,00zł

 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

 

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 1610,00

-        powyżej 36 ton - 1610,00

 

b) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1820,00

-        równej lub wyższej niż 40 ton - 2040,00

 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2040,00

-        powyżej 36 ton - 2040,00

 

b) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1820,00

-        równej lub wyższej niż 40 ton - 2680,00

 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 310,00

 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 270,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 390,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 510,00

-        równej lub wyższej niż 36 ton - 510,00

 

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 440,00

-        równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 890,00

-        równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1460,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1610,00

 

c) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 910,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1120,00

 

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 330,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 470,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 830,00

-        równej lub wyższej niż 36 ton - 830,00

 

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 550,00

-        równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1180,00

-        równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1710,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 2040,00

 

c) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1290,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1820,00

 

10) od autobusów:

a)    o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej
niż 22 - 1040,00zł

 

b)    o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy równej lub wyższej niż 22 - 1160,00zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015r., poz. 8135) oraz Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015r., poz. 8948)

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXIV/155/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr XXIV/155/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 października 2016r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 716 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

 

1)    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: - 660,00zł

b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: - 880,00 zł

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton: - 1040,00zł

 

2)    od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

 a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1000,00

-        równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1100,00

-        równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1230,00

-        równej lub wyższej niż 15 ton - 1340,00

 

 b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1000,00

-        równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1100,00

-        równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1230,00

-        równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1340,00

-        równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1450,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton - 1550,00

 

 c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 tony - 1100,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1340,00

-        równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1450,00

-        równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1760,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton - 1760,00

 

3)    od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

 a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1070,00

-        równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1200,00

-        równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1310,00

-        równej lub wyższej niż 15 ton - 1410,00

 

 b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1050,00

-        równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1200,00

-        równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1310,00

-        równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1450,00

-        równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1690,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton - 1690,00

 

 c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1340,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1550,00

-        równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1780,00

-        równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2570,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton - 2570,00

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1040,00zł

 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

 

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 1610,00

-        powyżej 36 ton - 1610,00

 

b) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1820,00

-        równej lub wyższej niż 40 ton - 2040,00

 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2040,00

-        powyżej 36 ton - 2040,00

 

b) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1820,00

-        równej lub wyższej niż 40 ton - 2680,00

 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 310,00

 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 270,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 390,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 510,00

-        równej lub wyższej niż 36 ton - 510,00

 

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 440,00

-        równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 890,00

-        równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1460,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1610,00

 

c) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 910,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1120,00

 

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 330,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 470,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 830,00

-        równej lub wyższej niż 36 ton - 830,00

 

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 550,00

-        równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1180,00

-        równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1710,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 2040,00

 

c) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1290,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1820,00

 

10) od autobusów:

a)    o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej
niż 22 - 1040,00zł

 

b)    o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy równej lub wyższej niż 22 - 1160,00zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015r., poz. 8135) oraz Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015r., poz. 8948)

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.