WAŻNE!

XXVIII Sesja - 29.XII.2016 r.

Uchwała Nr XXVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXVIII/177/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 37.335.000,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.994.886,73

- dochody majątkowe w kwocie 8.340.113,27 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.400.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 7.667.113,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 41.335.000,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 25.682.000,70

 - wydatki majątkowe w kwocie 15.652.999,30 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.400.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 13.882.799,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

 

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.600.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 600.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.400.196,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł.

 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.915.859,45

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 179.586,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 4.600.196,00

 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł.

 

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok,

 

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800.000,00

 

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 450.280 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

§ 13. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości 60.000,00

 2) celowe w wysokości 78.000,00 zł,

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 78.000,00 zł.

 

§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXVIII/177/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 37.335.000,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.994.886,73

- dochody majątkowe w kwocie 8.340.113,27 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.400.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 7.667.113,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 41.335.000,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 25.682.000,70

 - wydatki majątkowe w kwocie 15.652.999,30 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.400.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 13.882.799,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

 

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.600.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 600.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.400.196,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł.

 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.915.859,45

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 179.586,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 4.600.196,00

 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł.

 

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok,

 

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800.000,00

 

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 450.280 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

§ 13. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości 60.000,00

 2) celowe w wysokości 78.000,00 zł,

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 78.000,00 zł.

 

§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając