XXXIX Sesja - 30.XI.2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/233/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z

UCHWAŁA NR XXXIX/233/2017 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 30 listopada 2017 roku
 

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się na rok 2018 „Roczny program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając       

 Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/233/2017 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 listopada 2017 roku 2017 r.  


 

UZASADNIENIE 
do uchwały Nr XXXIX/233/2017 
Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 30 listopada 2017 roku
 

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na samorząd obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, realizującymi zadania Gminy w sferze publicznej. Katalog zadań publicznych określa ustawa, natomiast Gmina wskazuje własne priorytety w tym zakresie.

Podstawową formą współpracy będzie realizacja zadań o charakterze pozafinansowym. Na zadania wymagające zakładów finansowych środki na ich wykonanie zostały zabezpieczone w projekcie budżetu Gminy na rok 2018. Program zostanie przyjęty po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając        
Lista wiadomości


Uchwała Nr XXXIX/233/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z

UCHWAŁA NR XXXIX/233/2017 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 30 listopada 2017 roku
 

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się na rok 2018 „Roczny program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając       

 Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/233/2017 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 listopada 2017 roku 2017 r.  


 

UZASADNIENIE 
do uchwały Nr XXXIX/233/2017 
Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 30 listopada 2017 roku
 

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na samorząd obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, realizującymi zadania Gminy w sferze publicznej. Katalog zadań publicznych określa ustawa, natomiast Gmina wskazuje własne priorytety w tym zakresie.

Podstawową formą współpracy będzie realizacja zadań o charakterze pozafinansowym. Na zadania wymagające zakładów finansowych środki na ich wykonanie zostały zabezpieczone w projekcie budżetu Gminy na rok 2018. Program zostanie przyjęty po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając