WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr I/5/2018

Uchwała Nr I/5/2018

Uchwała Nr I/5/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

    Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Nr LI/319/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 8205) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Skarg Wniosków i Petycji w następującym składzie osobowym:

1) Urszula Chojnacka
2) Teofil Grewling
3) Urszula Kosmecka
4) Dariusz Psyk

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak