WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr II/10/2018

Uchwała Nr II/10/2018

Uchwała Nr II/10/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 27 listopada 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/246/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/254/2018 z dnia 22 marca 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/271/2018 z dnia 25 maja 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/283/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/292/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIX/300/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr LI/309/2018 z dnia 17 października 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak 

Załączniki

Portable Document Format Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr II/10/2018 z dnia 27.11.2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr II/10/2018 z dnia 27.11.2018 r. [pdf]

Objaśnienia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

DOCHODY i WYDATKI
    Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmian w budżecie przyjętych Uchwałą Nr II/9/2018 z dnia 27.11.2018r.
    W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zwiększono limit wydatków dot. inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy". W 2018r. limit zwiększono o 42.000 zł, a w 2020r. o 3.104.399,61 zł.
Ponadto do Wykazu przedsięwzięć WPF wprowadzono inwestycję pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym. Wynika to z faktu, że wystąpiła konieczność kontynuowania rozbudowy w 2019r.

WYNIK BUDŻETU
    W związku z wprowadzonymi zmianami nie zmienił deficyt budżetu w bieżącym roku. Wyniki budżetu dla poszczególnych lat objętych prognozą zostały zmienione i przedstawione w załączniku nr 1.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
    Zwiększenie limitu wydatków w 2020r. spowodowało zmianę kwoty przychodów w 2020r. Zmieniły się kwoty rozchodów w poszczególnych latach. Skorzystano z możliwości wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań przewidzianych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

KWOTA DŁUGU
    Spłata długu rozłożona jest do 2033 roku włącznie.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak