WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr II/11/2018

Uchwała Nr II/11/2018

Uchwała Nr II/11/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi powiatowej Nr 3671P Kijewo-Krzykosy w zakresie przebudowy chodnika w Solcu

    Na podstawie art.10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1 Postanawia się udzielić Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej, ze środków budżetu na 2018 rok, w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo-Krzykosy w zakresie przebudowy chodnika w Solcu".

§2 Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim, a Gminą Krzykosy.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/11/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi powiatowej Nr 3671P Kijewo-Krzykosy w zakresie przebudowy chodnika w Solcu

    Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017., poz. 1875 ze zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
    Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. zamierza wykonać przebudowę drogi powiatowej Nr 3671P Kijewo-Krzykosy w zakresie przebudowy chodnika w Solcu.
    Niedostateczne środki finansowe, jakie Starostwo Powiatowe może przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowały konieczność udzielenia pomocy finansowej ze strony Gminy Krzykosy w wysokości 30.000 zł.
    Modernizacja wyżej wymienionej drogi jest dla mieszkańców gminy niezbędna z uwagi na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak