WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr II/20/2019

Uchwała Nr II/20/2018

UCHWAŁA NR II/20/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

    Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018, poz. 2137) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

 

Załączniki

Portable Document Format Załącznik - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Krzykosy na 2019 rok [pdf]

Uzasadnienie

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr II/20/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 27 listopada 2018 roku

sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

    Art. 4 ust. 1 ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dnia 26 października 1982r.(Dz. U. z 2018, poz. 2137) nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zadania te szczególności obejmują: udostępnienie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, objecie dzieci i młodzieży działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi, kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz wspomaganie działalności osób i instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
    Realizacja w/w zadań nałożonych na gminę prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanego dalej „Programem'', uchwalonego corocznie przez rade Gminy. Zadania określone w Programie są spójne z przepisami ustawy. Głównym celem ustawy i Programu jest ograniczanie dostępności do alkoholu, szczególnie nieletnim. Zadania zawarte w Programie będą realizowane w oparciu o Uchwałę budżetową, w której zostaną zabezpieczone środki na ten cel.
    Zgodnie z przepisami cytowanej powyżej ustawy środki uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydatkowane wyłącznie na realizacje zadań Programu.
W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak